IEMELIF District 1 North

Vision and Mission

Vision Statement
Matagumpay na Iglesya sa siglo 21

Mission Statements
Ang IEMELIF sa ika-21 siglo ay matagumpay:

  1. sa pagpapalagananp ng ebanghelyo ni Kristo sa Pilipinas at sa buong mundo hanggang sa madala ang tao sa pagiging kaanib ng pamilya ng Diyos. Mateo 28:18-20
  2. sa paghubog sa pamumuhay kristiyano ng mga kaanib; nabubuklod sa pag-ibig at pagkakaisa; nagsasama-sama sa mabiyayang pagsamba at naglilingkod sa kapuwa na may pag-ibig. Efeso 4:11-13
  3. sa maunlad na pangasiwaan na nagbubunga ng mabisa at huwarang manggagawa; at ng malusog na kabuhayan ng Iglesya. 1 Corinto 14:40

Ayon sa patnubay ng Banal na Espiritu, at para sa kapurihan ng Diyos!

Advertisements

Written by D1N

August 25, 2009 at 5:29 pm

%d bloggers like this: