IEMELIF District 1 North

Execom 2009

Rev. Jimmy Pante
Punong Purok

Pred. Danny Velarde
Kalihim

Pred. Purita Gargoles
Ingat-Yaman

Rose Haygood
Tagasuri / Pangulo ng Kapisanan ng Kababaihan

Pred. Jerry Earl San Pedro
Administrative Officer / Pangulo ng Kapisanan ng Kalalakihan

Pred. Lina Acuna
Finance Officer

Rev. Danny de Guzman
Pangulo, Sanggunian ng Misyon

Deac. Francia Garcia
Pangulo, Sanggunian ng Edukasyong Kristiana

Leah Rada-Martin
Pangulo, Sanggunian ng Pagsamba, Musika at Kultura

Pred. Mario dela Cruz
Pangulo, Sanggunian ng Gawaing Panglayko

Rev. Juancho Dinglasan
Pangulo, Sanggunian ng Ordinadong Manggagawa

Pred. Rene Remolino
Pangulo, Sanggunian ng Ariarian at Pangkabuhayan

Rowena Figueroa
Coordinator, Church Human Resource

Ruth Velarde
Lupon sa Programa

Gamaliel de Guzman
Kapisanan ng Kabataan

Advertisements

Written by D1N

August 25, 2009 at 11:01 pm

%d bloggers like this: