IEMELIF District 1 North

About Parada

Ang Mabuting Balita ng kaligtasan ay naihatid sa Barrio Parada, Valenzuela City. Ang ating kapatid na Dina Peña ang isa sa naging instrumento ng Panginoon sa pagkakatatag ng Parada IEMELIF – Misyon ng Kateral sa Tondo. Sa kanyang paninirahan sa Parada, nakita ay nadama niya ang pangangailangang espirituwal ng mga tao sa kanyang paligid.

Kaya’t noong 1983, inanyayahan niya ang kanilang mga kapitbahay na dumalo sa pag-aaral ng Banal na Kasulatan. Sa pasimula tatlo lamang ang tumugon. Pagkalipas ng ilang buwan umabot na sa 30 ang bilang ng mga matatanda. Napasimulan din ang pag-aaral sa mga bata na pinangunahan ng Kapatid Zeny Semper. Nagkaroon din ng grupo ng mga kabataan.

Kapansin-pansin ang mabilis na paglago ng mga gawain. Kaya’t nagpasiya ang Kapatid Dina na magtayo ng isang bahay-pawid na mapagdarausan ng kanilang mga pag-aaral ng Biblia. Ang Kapatid Dina Peña ay kaanib ng Asian Charismatic Christian Fellowship ng mga panahong iyon. Siya ay nagpahayag ng pagnanais na sila ay magkaroon ng isang manggagawa na kakalinga at magpapalakas sa kanilang pananampalataya subalit ito ay hindi nagkaroon ng kaganapan. Sa halip ang kanilang Pastor ay dumadalaw lamang.

Samantala ang Kapatid Priscilla Gonzales na miyembro sa Katedral ay naisasama ang kapatid Dina sa Bible Study sa Tondo, kaya’t inanyayahan nila ang Pastor Francisco Juane na magturo sa kanila tuwing Sabado ng gabi. Hindi nagtagal, nagpasiya ang Kapatid Dina na ang mga kapatiran sa Parada ay umalis na sa IEMELIF sapagkat batid niya ang pangangailangan ng isang Iglesiang magtataguyod at gagabay sa kanilang paglago sa pananampalataya.

Noong Pebrero 2, 1985, nagtungo sa Parada ang Pastor Nathanael Juane, Pastor Ceferino Mabalay at Pastor Jaime Pante upang pag-usapan ang kaayusan ng mga gawain. Nagsimula ang regular na pagsamba tuwing Linggo ng umaga. Nagkaroon din ng Official Board. Ang Kapatid Dina Peña ang pangulo, Kapatid Priscilla Gonzales ang kalihim at Ingat Yaman. Ang iba pang kaanib ay ang Kapatid Norma Santos at Kapatid Stephen Bangilan bilang kinatawan ng kabataan at koro.

Ang Pastor Cerefino Mabalay ay nadestino sa Parada noong Pebrero 28, 1985, katulong niya ang Pastor Jaime Pante at Diakonesa Jenna Rondilla. Muling nadestino ang Pastor Jaime at Diakonesa Jenna Rondilla noong Pebrero 28, 1986. Naging mabunga ang mga gawain sa Parada, patuloy sa pagdami ang bilang ng mga nakakilala sa Panginoon. Kaya’t muli silang nagpatayo ng mas malaking bahay-sambahan.

Pagkalipas ng apat na taon ang Pastor Jaime Pante ay nalipat na ng destino. Ang Pastor Cerefino Mabalay ay naglingkod sa Iglesia sa Parada noong 1990-1991. Sa loob ng isang taon pinangunahan niya ang pagtuturo ng Salita ng Diyos sa iba’t-ibang mga tahanan. Naging masigla ang bawat pag-aaral, sapagkat kilala ang Pastor Mabalay sa kanyang kahusayan sa mga sitas (verse) ng Biblia. Naging manggagawa rin ang Pastor Roberto Bacani. Sa kanyang panahon ay naging aktibo sa pagdalo sa mga fellowship sa iba’t-ibang lugar ang mga Kalalakihan, Kababaihan at mga Kabataan kasama ng iba pang Misyon ng Katedral.

Dumating ang pagsubok sa Iglesia noong taong 1992, ang isyu o usapin tungkol sa IRM ay nakaabot sa kaalaman ng mga kabataan. Sa kabila nito, ang Iglesia sa Parada ay nananatili sa paglilingkod sa ilalim ng bandila ng IEMELIF. Hindi nagtagal nalipat na rin ng destino ang Pastor Roberto Bacani. Naitalaga naman ang Pastor Isagani Austria. Bagamat isang taon lamang siyang naglingkod sa Parada, naging masigla ang mga kabataan at nagkaroon din ang kapatid Dina Peña ng bahay-bahay na pagtuturo ng Biblia.

Noong 1994 naitalaga ang Rev. Fernando Balaguer sa Parada. Nang sumunod na taon ay nanatili pa rin siya at nakasama niya ang Diakonesa Marissa de Jesus. Sa biyaya ng Panginoon ang mga kapatiran ay nagpatuloy sa kanilang masigla at maningas na paglilingkod sa ating Panginoon. Naging malago ang gawain sa panahon ni Reb. Fernado Balaguer. Nagkaroon ng pag-aaral ng Salita ng Diyos sa iba’t-ibang lugar sa Parada. Gayundin ang regular na fellowship ng Kongregasyon. Naitatag din ang grupo ng mga batang mang-aawit, ang Voice of Praise sa pangunguna ni Diak. Marissa de Jesus at kapatid Cecil del Corro.

Subalit ang masiglang gawain ay naapektuhan, nang dumating ang iba’t-ibang pagsubok sa buhay ng Iglesia noong 2002. Ang mainit at maalab na paglilingkod ng mga kapatiran ay napalitan ng maraming mga katanungan at agam-agam – ang issue ng Sole at Aggregate sa Katedral, ang pangangailangang magmove-out mula sa Peña Compound sapagkat ang lugar na kinatatayuan ng kapilya ay kailangan na ng may-ari, ang mga problema sa relasyon ng ilan sa mga kapatiran. Ang mga krisis na ito ang naging dahilan ng pagkakahiwalay ng mga kapatiran. May mga kapatid na umalis, lumipat, bumalik at nanatili. Sa isang iglap ang Iglesia sa Parada ay napanghina ng mga masasakit na karanasan, ngunit hindi tuluyang nalugmok sapagkat ang Diyos ay Dakila, Siya ay laging tapat sa kaniyang pangako… And on this rock I will build my Church and the gates of Hades will not overcome it (Matthew 16:18).

Sa kabila ng pagawa ng kaaway, ang Iglesia sa Parada ay muling bumangon upang ipagpatuloy ang gawaing iniatang ng Panginoon. Ang Obispo Nathanael Lazaro, Reb. Jonah Caballes at Reb. Josue Albaniel ay tumungo sa Parada upang pag-usapan ang kasalukuyang kalagayan ng Iglesia at kung saan maaring ganapin ang mga gawain. Ang pananambahan ay pansamantalang nailipat sa garahe ng mga Kapatid Abet Dumalasco sa Parada Road Valenzuela City. Ang Reb. Josue Albaniel ay itinalaga noong July 2002, upang ipagpatuloy ang mga gawain at pangalagaan ang ilang mga kapatirang nanatili sa IEMELIF.

Kasama ang Diak. Marissa de Jesus, sa pangunguna ni Reb. Josue Albaniel ay unti-unting naibalik sa normal ang sitwasyon sa Parada. Nagpatuloy ang mga regular na gawain, bagamat ang pagsamba ay tuwing ika-6:00 ng gabi sapagkat ang Reb. Albaniel ay gumaganap din ng mga gawain sa Coloong. Ang pag-aaral at pagsamba ng mga bata ay sa umaga sa pangunguna ng Diakonisa.

Pagkaraan ng dalawang taon kailangan na namang lumipat ng lugar sapagkat gagamitin na ng may-ari ang garahe na pinagdarausan ng pananambahan. Purihin ang Panginoon, muli siyang tumugon sa mga panalangin ng kaniyang mga anak. Ang Pamilya Santos sa pangunguna ng Kapatid Norma ay nag-offer na doon sa garahe ng kanilang inuupahang bahay ganapin ang pananambahan at iba pang mga gawain. Hanggang sa ngayon, ang garahe ng Pamilya Santos ang nagsisilbing silungan ng Iglesia sa Parada.
Written by Rev. Josue Albaniel

Advertisements

Written by D1N

August 30, 2009 at 12:24 am

%d bloggers like this: