IEMELIF District 1 North

About Meycauayan

Nagpasimula ang misyon sa Sto. Nino Village, Brgy. Perez, Meycauayan City, Bulacan, nuong kalagitnaan ng taong 2006 sa pangunguna ng Reb. Jun Lopez. Kasama niya ang ilang mga lider-layko ng Sangandaan IEMELIF Church, ang inang-Iglesya ng Meycauayan Mission. Ang kanilang naging kontak na pamilya sa lugar na ito ay ang mga pamilyang Jimenez-Fernandez at Suba.

Bukod sa pagbabahay-bahay, nagtayo din dito ng regular na pagtititpon sa pamamagitan ng Munting Oikos na ginaganap sa bahay ng mga kapatid. Noong Abril 2007 nang pasimulan ang regular na pagsamba sa araw ng Linggo tuwing ika-3 ng hapon na ginaganap sa tahanan ng pamilya Fernandez.

Hulyo 2007 nang dinala ang Pastor Raymond Maranan bilang kanyang Christian Service Ministry doon. Siya ay mag-aaral ng IEMELIF Bible College nung taon na iyon.

Sumapit ang taong 2008 nang hilingin sa komperensya lokal ng Sangandaan na magkaroon na nang Pastor-Misyonero sa Meycauayan. Sa biyaya at kalooban ng Diyos tinawag ng Superintendente Heneral Ob. Nathanael Lazaro ang Pastor Raymond Maranan bilang Pastro-Misyonero ng Meycauayan.

Noong Abril 2008 ginanap ang unang anibersaryo ng Meycauayan na idinaos sa tahanan ng pamilya Fernandez. Pagkatapos ng anibersaryo ay nagka-isang magrenta ng isang lugar na pagdarausan ng regular na pagsamba na sya ring magiging bahay-pastoral.

Pebrero taong 2009, muling tinawag ang Pastor Raymond Maranan sa Meycauayan Mission. Pagkatapos ng ika-2 anibersaryo, muling nagplano na lumipat sa bago at mas malaking lugar na pagdarausan ng pagsamba at mga gawain.

Sa kalooban ng Diyos at sa Kanyang biyaya, nakakuha ng isang malaki, maayos at magandang lugar noong Hunyo 2009. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang mga regular na gawain, mga leadership training at gawaing pagmimisyon.

Written by Ptr. Raymond Maranan

Advertisements

Written by D1N

August 29, 2009 at 11:50 pm

%d bloggers like this: