IEMELIF District 1 North

About Coloong

Ang Satellite Church sa Coloong, Valenzuela ay natatag bunga ng pagpupunyagi ng mga kapatid bago pa man nagkaroon ng misyon ang Katedral. Ilan sa mga Pastor ang nagsagawa ng pagdadalaw at pagtuturo ng Banal na Kasulatan sa Dalandanan. Kabilang dito sina Pastor Estrella, Gerson Enriquez, Reynaldo Jose, Pastor Fajardo, Pastor Eugenio, Pastor Rodriguez at Pastor Mauro Rondilla.

Ang pagnanasang maibahagi ang Salita ng Dios ang nagbunsod sa mga manggagawa ng Katedral na tumungo sa Coloong sa anyaya ni Pastor Gerson Enriquez nuong Hulyo 1979. Isang grupo ng manggagawa ang natatag sa pamamatnubay ni Pastor Celestino Cruz, Pastor Residente. Sila ay sina: Kapatid Victorino Esguerra, Pangulo ng Misyon, Ruel Morales, Alfredo Gonzalvo, Sr., Loida Santos at Rhoda Mueco. Pagkatapos ng ginawang survey, nagbukas sila ng pag-aaral ng Banal na Kasulatan sa tahanan ng kapatid na Danny Magno. Nagkaroon din ng pagtuturo sa mga bata sa Tiwala.

Pagkalipas ng ilang panahon, nagpasiya na mag-misyon din sa Coloong II. Ang mga tao sa Coloong ay nadalhan ng Mabuting Balita sa pamamagitan ng bahay-bahay na ebangelisasyon na ginawa nina Turing Esguerra, Fred Gonzalvo, Sr., Ruel Morales, Ben Escaner, Piring Mabalay, Fred Matabang, Moises dela Cruz at Jose Laconsay. Nagkaroon ng pag-aaral ng Banal na Kasulatan sa mga tahanan nina Andres Pacheco, Myrna Puntillar at Benito Serrano.

Ang kapatid Anita Rondilla at Leda Vigo ay nagtungo naman sa mga kababaihan. Sina Diakonesa Lina Nicolas, Mila Cortes at Juanita Aboy ay nagdalaw at nagturo sa mga bata. Patuloy ang pagdami ng mga batang tinuturuan.

Nang taong 1982, buwan ng Hulyo nagkaroon ng gawain sa hapon, sa tahanan nina Andres Pacheco. Sa tulong ng Lupon ng Misyon, nabubungan ang garahe ng bahay ni Kapatid Andres Pacheco. Kung kaya nakapagdaos na sila ng pananambahan. Ang unang pananambahan ay ginanap nuong ika-7 ng Agosto 1982. Taong 1984, kung kailan ang Pangulo ng Misyon ay ang kapatid Trinidad Alfonso, hinirang na maging tagapamahala sa Coloong ang Pred. Ruel Morales.

Ang unang Lupong Pamunuan sa Coloong ay itinalaga noong ika-18 ng Setyembre 1983. Sa pagkakataong ito dumalaw sa Coloong ang Lupong Pamunuan ng Katedral at nagkaroon ng pagpupulong pagkatapos ng sama-samang pananghalian.

Sa panahon ng pamamahala ni Pastor Ruel Morales sa Coloong, nakabili ng lupa sa tulong ng Katedral, na nagkakahalaga ng P40,000.00. Ang kalahati ay ipinakaloob ng Katedral sa pamamagitan ng Koro na nagdaos ng isang konsyerto. Sa malaking tulong ni Pastor Mauro Rondilla, nahulugan ang kabayaran ng lupa na may sukat na 236 metro kuwadrado.

Pumalit na Pastor sa Coloong si Pastor Fernando Balaguer, taong 1986. Sa kanya naman naatang ang gawaing pagpapatayo ng sambahan. Sa panimula, tinambakan nila ang lote na nuo’y lubog sa tubig gawa ng high tide. Mayroon nang bubong ang sambahan, subalit hindi pa rin magamit dahil sa baha. Ang pananambahan ay ginawa sa tahanan ng Kapatid Jasmin Singh at sa panahong ito’y inilipat sa tahanan ng pamilya Magno. Matapos na mahupa ang baha sa Coloong, ang pananambahan ay ipinagpatuloy na sa ipinatayong sambahan.

Ang naiwang pagawain sa Coloong ay ipinagpatuloy ng Pastor Ding Cristobal, taong 1991. Sa kanyang panahon siya ang namahala sa pagpipintura ng mga yero sa bubong ng simbahan, paglalagagay ng mga gripo at iba pang kagamitan na maaring makita sa loob ng simbahan. Siya rin ang nanguna sa pagpapatuloy ng pananambahan at ibang pang gawain na nauukol sa Iglesia. Pagkatapos ng kanyang dalawang taong pamamahala sa Coloong siya ay napalitan ni Pastor Merlin Maningas taong 1993, upang pangunahan at ipagpatuloy ang gawain ng Iglesia.

Taong 1994, ang Pastor Mark Guinto ang humalili sa pagpapanatili ng gawain sa Iglesia ng Coloong. Nagkaroon ng proyektong tinawag na “Operation Yero” na ang layunin ay pagpapabubong ng Kasa Pastoral. Naging aktibo ang mga kabataan at bata sa mga gawain ng Iglesia sa pangunguna at patnubay ni Diak Marissa de Jesus, na syang diakonesa sa Coloong mula sa panahon ng Pastor Ding hanggang kay Pastor Guinto. Siya ang nanguna sa pag-aaral ng Salita ng Dios, sa pagtuturo ng sayaw at kanta sa mga bata at iba pang gawain na maaring makapagpalalim sa pananampalataya at patuloy na paglabas ng mga talento ng mga bata at maging ang mga kabataan.

Nagpatuloy ang proyekto para sa pagawain sa panahon ni Pastor Isagani Austria, “Sampung Piso mula sa Puso” at si Diak Sheila ang humalili sa mga naiwang gawain para sa mga bata at kabataan, nuong taong 1995. Sila ay nanguna at namahala sa mga gawain ng  Coloong sa loob ng isang taon.

Taong 1996, ang Pastor Josue Albaniel ang naatasan na ipagpatuloy ang pamahala ng Misyon sa Coloong. Sa kanyang panahon, muling pinatambakan ang kabuoang lote at muling pinasemento ang bahay sambahan, dahil patuloy itong binabaha tuwing dumarating ang tag-ulan. Ang paglalagay ng gate at bakod sa harap ng sambahan, pagpapa-repair sa kasa-pastoral, at ilan pang pagsasaayos ay isinagawa sa ikagaganda ng kapaligiran.

Tuwing sumasapit ang anibersaryo ng Iglesia ay mayroong naipapatupad na mga proyekto para sa pagawain. Ang Diakonesa Ruth Albaniel ay itinalaga sa Coloong, taong 1998. Ang mga manggagawang ito ay nagsumikap na palaguin at patatagin ang Iglesia ng Coloong. Sa mahabang taon na kanilang pamamalagi, unti-unting nagiging aktibo ang bawat kapisanan sa mga gawain sa buong kalaganapan ng Iglesia. Naging aktibo ang marami sa mga Gawain sa Iglesia mula sa mga bata hanggang sa matatanda. Tinutukan ang paglago sa buhay espiritwal ng buong kapatiran.

Nang sumapit ang ika-25 taon ng Coloong ay nagkaroon ng isang Linggong pagdiriwang. Nagkaroon ng konsyerto sa pangunguna ng mga kabataan, Revival Night at ibang pang mga gawaing nagpapalago sa buhay espiritwal ng mga kapatid. Naisakatuparan din ang mga gawain tulad ng Evangelistic Bible Study at Sunday School sa buong kapisanan, ang pagbubuo ng Extension Classes para sa mga bata at marami pang iba. Nahimok ang mga kapatiran na magbigay ng mga instrumento para sa ikasisigla ng pagsamba.

Taong 2008 nang ang Misyon sa Coloong ay iniharap sa Komperensya Heneral upang maging isang ganap na Kongregasyon. Sa kasalukuyan, ang Pastor Josue at Diak. Ruth Albaniel ang pinakamatagal na nadestino sa Coloong sa loob ng labing-tatlong taon.

Written by Rev. Josue Albaniel

Advertisements

Written by D1N

August 30, 2009 at 12:07 am

%d bloggers like this: