IEMELIF District 1 North

Unang Wika: Larawan ng Pagpapatawad (A Man of Forgiveness)

leave a comment »

(Part 1 of the 2009 Good Friday Sermon Series)

Lukas 23:34
At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila; sapagka’t hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kaniyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan.

Matapos na ipagkanulo ni Judas si Jesus, Siya ay inaresto. Pagkatapos hulihin, Siya ay nilitis. Upang mabigyang kasiyahan ang mga Judio sa hangaring patayin si Jesus, kanilang nilabag ang lahat ng prinsipyo ng batas ng katarungan:

 • Siya ay nilitis ng gabi na labag sa batas ng mga Judio.
 • Siya ay nilitis sa maling korte. Ang paratang sa Kanya ay kasong pang-Judio subalit Siya ay dinala sa hukuman ng mga Romano.
 • Siya ay nilitis subalit hindi binigyan ng pagkakataon na mag-presenta ng depensa sa sarili.
 • Siya ay nasumpungang walang kasalanan subalit hinatulan pa rin.

Sinikap ni Pilato na palayain si Jesus subalit nagkakaisa ang tinig ng mga Judio na si Jesus ay hatulan ng kamatayan. Dahil dito, napilitan siya na papiliin ang nga tao kung sino ang palalayain sa kapistahan ng Paskuwa, si Jesus o ang pusakal na kriminal na si Barabas. Pinili ng mga tao si Barabas. Naghugas ng kamay si Pilato at ibinigay si Jesus sa mga tao upang patayin.

Pinasan ni Jesus ang mabigat na krus at pagdating sa Bundok ng Kalbaryo o Golgota (Bundok ng mga Bungo), Siya, kasama ang dalawang magnanakaw ay ipinako sa krus. (Ang Golgota ay isang bundok na tapunan ng mga basura ng buong siyudad ng Jerusalem. Tapunan din ito ng mga patay; sapagkat madalas ay maraming mga pulubi ang namamatay sa gutom. Dito rin sa lugar na ito binibitay ang mga kriminal).

Ang pagkakapako kay Jesus ang pangalawa sa ipinataw sa Kanyang bintang na pagkakasala. Ang unang parusa ay ang paghahagupit. Ang paghahagupit ay isang parusa sa mga may mabigat na pagkakasala, at kung minsa’y maaaring ikamatay ng hinahagupit. Ang pamalo ay  may limang dahon ng balat ng hayop o lubid na nilalagyan ng mga bubog sa dulo na nakabuhol. Ayon sa batas, karaniwang 40 ang bilang ng palo o hagupit sa mga nagkasala (Lev. 19:20;  Deut. 25:1-3).  Kung si Jesus ay pinalo nang 40 beses, Siya ay nagtamo ng 200 sugat at latay. Ito ay katuparan ng hula ng Propeta Isaias:

Isaias 53:5 Nguni’t siya’y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya’y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo.

Ang salitang “sugat” sa talatang ito ay “mecholal” sa Hebreo na ang kahulugan ay tunay at pisikal na sugat. Dahil dito, maaari nating isipin na mula ulo hanggang paa, si Jesus ay tigib ng pasa at sugat.

1. Si Jesus ay Larawan ng Tunay na Pag-ibig na Handang Magpatawad

Sa Kanyang pagkakabayubay sa krus, kanyang pinagmasdan ang mga tao sa Kanyang paligid… ang mga sundalong nagsusugal, ang mga taong bumugbog sa Kanyang katawan at dumura sa Kanyang mukha, mga taong kani-kanina lamang ay humihiyaw ng “ipako sa krus”… mga kawal na nagpako sa Kanya sa Krus… at Kanyang sinabi:

“Ama, patawarin mo sila, sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa.”

 • Dahilan sa pag-ibig sa mga tao, mabuti man o masama, mayaman o dukha, matalino o mangmang, si Jesus ay namatay para sa kanila.
 • Kanyang dinala sa Krus ang  bigat ng kabayaran ng kanilang mga kasalanan.
 • Dahilan sa Kanyang mga latay, ang tao ay nakasumpong ng kagalingan.
 • Kanyang pinatawad ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan… maging yaong mga kabilang sa karumaldumal na pagkakasala.
 • Madalas nating marinig ang linyang ito, “Sinlaki man ng barko ang ating mga pagkakasala, ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos ay sinlawak ng dagat.”

2. Ang Hamon ng Wika: Handa ba tayong Magpatawad din at Magmahal ng Kapwa Tulad ng Larawan ni Jesus?

 • Ang tao raw ay likas na naghahanap ng self-glory and recognition. Mahirap para sa kanya ang sambitin ang mga salitang “I’m sorry… Forgive me.” Sa kabilang banda, mahirap din sa tao ang pagsasabi nang taos sa puso ng katagang “I forgive you.
 • Isa sa mga halimbawang inilalarawan ni Jesus sa unang wika ay ang kahandaang magpatawad sa mga nagkakasala sa atin.

written by Rev. Jimmy Pante
used
by I
EMELIF pastors in observance of the 2009 Good Friday

Advertisements

Written by D1N

August 30, 2009 at 3:04 pm

Posted in sermon

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: