IEMELIF District 1 North

Ikatlong Wika: Larawan ng Pagiging Mahabagin (A Man of Compassion)

leave a comment »

(Part 3 of the 2009 Good Friday Sermon Series)

Juan 19:26-27 Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, at sa nakatayong alagad na kaniyang iniibig, ay sinabi niya sa kaniyang ina, Babae, narito, ang iyong anak! Nang magkagayo’y sinabi niya sa alagad,  Narito ang iyong ina! At buhat nang oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kaniyang sariling tahanan.

Pagkatapos bigkasin ni Jesus ang ikalawang wika ay Kanyang iginala ang Kanyang paningin at sa di kalayuan ay nakita Niyang nakatayo, malapit sa krus ang Kanyang ina na si Maria, ang kapatid ng kanyang ina na si Maria na asawa ni Cleofas, si Maria Magdalena, ang ilan sa mga kapatid Niya sa laman na kasama ang Apostol Juan.  Sa ganitong tanawin ay sinambit ni Jesus sa kanyang minamahal na ina at alagad na si Juan ang mga pangungusap na ito:

“Babae, narito ang iyong anak…Narito ang iyong ina…”

1. Sa Wikang ito ay ipinakikita na si Jesus ay Larawan ng Pagiging Mahabagin

 • Sa maraming pagkakataon sa buhay ng Panginoong Jesus ay palaging makikita ang Kanyang pusong puspos ng pagiging mahabagin:
  • Nagpakain ng mga taong nagugutom.
  • Nagpagaling ng mga ketongin at nagpalayas ng demonyo sa mga inaalipin nito.
  • Bumuhay ng patay.
  • Tumangis nang marubdob nang makita ang taong patungo sa kapahamakan.
 • Siya ay modelo sa larangan ng pagpapakita ng kahabagan sa kapwa.

2. Dahil Dito, Ang Wika ay Kapahayagan ng Pagmamalasakit at Pag-aaruga

 • Hindi nawawaglit sa isipan ni Jesus ang kapakanan ng iba maging sa gitna ng Kanyang sariling sakit at pagdurusa.
 • Sa Kanyang alaala, ang Kanyang ina ay may pangangailangan na kailangang bigyan ng pagmamalasakit.
 • Posibleng sa panahong yaon, si Maria ay isa nang balo. Ang balo sa panahong yaon ay nabubuhay sa awa at habag ng ibang tao. Wala silang karapatang maghanapbuhay at walang tinig sa lipunan.
 • Alam ni Jesus ang lahat ng ito.  At Siya ay may pagtitiwala na si Juan na Kanyang minamahal ay may kakayahan na arugain ang Kanyang ina sa sandaling Siya ay tuluyan nang pumanaw sa piling nito.
 • Tayo ay mapalad sapagkat mayroon tayong mga ina na sa atin ay nagmamahal at kumakalinga.
 • Ang ating mga ina ay instrumento ng Diyos upang iparanas Niya sa bawat isa kung ano ang kahulugan ng pag-ibig ng Kanyang Ama…ng ating Ama sa langit.
 • Tulad ng halimbawa ni Jesus, ang mga ina ay dapat arugain, pagmalasakitan at mahalin.

3. Ito ay Kapahayagan ng Dangal ng Paglilingkod

 • Sa loob ng tatlong taon, si Jesus at si Juan (kasama ang iba pang alagad) ay magkakasama sa larangan ng paglilingkod sa Diyos at mga tao.
 • Tinuruan sila ni Jesus ng maraming mga bagay tungkol sa dangal ng paglilingkod.
 • At ang dangal ng paglilingkod ay nasa anyo ng pagiging servant o lingkod ng lahat at ang postura ay pagpapakababa.
 • Ang wika ni Jesus… “kung nais mong maging dakila, ikaw ay maglingkod na tila isang alipin.”
 • May karangalan at di matutumbasang dangal sa larangan ng paglilingkod.
 • Ang pag-ibig sa tao at ang pagiging mahabagin ay nararapat na isagawa. Hindi ito mga bagay na paksa lamang sa mga Bible Study at sermon sa worship service na napakasarap talakayin at pag-usapan.
 • Ito ay mga action words… And therefore, it must be put into action.
 • Ang mga tao ay nangangailangan ng pag-ibig at kahabagan. Inilarawan ang ating daigdig bilang “dagat-dagatan ng luha (sea of tears).”
 • Ang mga tao ay may luha sa kanilang mga mata sa iba’t-ibang kadahilanan. Katulad ni Jesus, nararapat na tayo bilang Iglesia at mga mananampalataya ay mga larawan at ekspresyon ng pag-ibig at kahabagan na may kahandaang tumulong sa nangangailangan nito.

written by Rev. Jimmy Pante
used
by I
EMELIF pastors in observance of the 2009 Good Friday

Advertisements

Written by D1N

August 30, 2009 at 3:32 pm

Posted in sermon

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: