IEMELIF District 1 North

Ikapitong Wika: Larawan ng Pagtitiwala at Pagpapasakop (A Man of Trust and Submission)

leave a comment »

(Part 7 of the 2009 Good Friday Sermon Series)

Lukas 23:46 At si Jesus, na sumigaw ng malakas na tinig, ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu: at pagkasabi nito, ay nalagot ang hininga.

Binigkas ni Jesus ang unang tatlong wika at pagkatapos ay dumilim ang kalangitan. Ang sumunod na mga wika ni Jesus ay binigkas Niya sa dilim. Ang Kanyang huling wika ay “Ama, sa mga kamay Mo, ipinagtatagubilin ko ang Aking Espiritu.” Pagkatapos na mabigkas ito ay nalagutan na Siya ng hininga.

Sa pamamagitan ng wikang ito, makikita natin si Jesus bilang larawan ng pagtitiwala at pagpapasakop sa Ama. Ano nga ba ang mensahe ng huling wikang ito?

1. Ang Wikang Ito ay Kapahayagan ng Katiyakan

  • Ang trahedya at malagim na bahagi ng buhay ng tao ay ang walang kasiguruhan kung saan nakalagak ang ating mga kaluluwa.
  • Dahil dito ay maraming tao ang takot na humarap sa kamatayan.
  • Ang wika ni Jesus ay nagpapahiwatig sa bawat isa na ang pagharap sa kamatayan ay isang maluwalhating sandali para sa isang mananampalataya. Ito ay patotoo ni Apostol Pablo… “Sa ganang akin, ang mabuhay ay si Cristo, at ang mamatay ay pakinabang.”
  • Sa mga hindi mananampalataya, masasabi ba nila na ang mamatay ay pakinabang?

2. Ang Wikang Ito ay Kapahayagan ng Kapayapaan

  • Wala ng iba pang dako na maaaring pagtagubilinan ng ating kaluluwa maliban doon sa “kamay ng ating Diyos.”
  • Ganito ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kay dakilang halimbawa.
  • Tunay na maipagtatagubilin natin ang ating mga sarili nang lubusan sa Panginoon lalong-lalo na sa panahon ng mga krisis sa buhay, at lalo na sa pagharap sa kamatayan.
  • Sa kapayapaang ito ay makakabahagi ang sinumang nagnanais na magpasyang sumampalataya sa ating Panginoong Jesus.

PAGTATAPOS

Ang huling pitong pangungusap ng ating Panginoong ay puspos ng katotohanan ng pagpapahayag sa atin ng Kanyang tunay at malalim na pag-ibig. Sa pitong pangungusap na ito ay pitong mahahalagang larawan ang ating nakita bilang larawan ng ating Panginoong Jesus. Ang ating “supreme example” ay ang ating Panginoon. Dapat natin Siyang pamarisan.

1 Pedro 2:21 Sapagka’t sa ganitong bagay kayo’y tinawag; sapagka’t si Cristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo’y iniwanan ng halimbawa, upang kayo’y mangagsisunod sa mga hakbang niya:

Purihin ang Diyos! Ang huling pitong wika at ang natapos na gawain ni Jesus sa Krus ng Kalbaryo ay naghatid sa sangkatauhan sa katuparan ng mga pangako at pag-asa dahilan sa pag-ibig ng Diyos sa atin.

Juan 3:16 Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

written by Rev. Jimmy Pante
used
by I
EMELIF pastors in observance of the 2009 Good Friday

Advertisements

Written by D1N

August 30, 2009 at 6:43 pm

Posted in sermon

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: