IEMELIF District 1 North

Ikalimang Wika: Lawaran ng Pagiging Tunay na Tao (A Man of True Humanity)

leave a comment »

(Part 5 of the 2009 Good Friday Sermon Series)

Juan 19:28 Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, Nauuhaw ako.

Ang ikalimang wika ni Jesus ang tanging pangungusap na may kinalaman patungkol sa Kanyang sarili. Ang pang-apat, pang-anim at pang-pitong wika ay mga pangungusap na may kinalaman patungkol sa Diyos.

Mula nang dakpin si Jesus ay sinimulan na ang pagpapahirap sa Kanya. Hinagupit nang matindi. Pagkatapos ay naglakad na pasan ang napakabigat na krus mula sa bayan patungong Golgota na dumadaan sa mabato at paakyat na landas sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw. At habang naglalakad ay suntok, tadyak at pandudura ang Kanyang inabot mula sa mga tao sa magkabilang bahagi ng kalye na Kanyang binabagtas lalo na nang Siya ay dumaan sa makipot na kalsada na tinatawag na Via Dolorosa. Ang isang ordinaryong tao ay posibleng mamatay na sa ganitong paghihirap, kaya di katakataka na matinding uhaw ang Kanyang nararamdaman.

Sa Kanyang pagsambit sa wikang ito, ipinakikita ang isang mahalagang larawan ng Kanyang kalikasan: na Siya ay larawan ng tunay na tao (a man of true humanity).

1. Siya ay Nauuhaw sa Tunay at Materyal na Tubig

 • Ang tanging ipinainom kay Jesus (ngunit Kanyang tinanggihan) mula nang Siya ay dakpin ay alak na hinaluan ng mira. Ito ay isang uri ng inumin na ipinaiinom sa mga ipapako sa krus.
 • Ang alak ay pampabawas ng hapdi, at ang mira ay isang uri ng bunga na mabango kung dudurugin ngunit napakapait ng lasa. Ito ay parang anesthesia upang di gaanong maramdaman ang hapdi ng pagpasok ng pako sa katawan.
 • Ang inuming ito ay tinanggihan ni Jesus (Marcos 15:23). Hindi Niya kailangan ang pampaginhawa laban sa sakit at hapdi. Nais Niya na maramdaman ang kasukdulan at kapuspusan ng paghihirap sapagkat ito ang dahilan ng Kanyang pagparito sa sanlibutan, ang magpakasakit at magdusa para sa kasalanan ng buong sanlibutan.
 • Subalit bago Niya sambitin ang ikaanim na wika, at bago Siya malagutan ng hininga ay Kanyang tinanggap ang suka na ipinainom sa Kanya. Marahil, sapagkat ang alak at mira ay pampabawas ng hapdi at sakit ng sugat na nadarama ng isang ipinako sa krus, samantalang ang pagpapainom ng suka ay tanda ng pag-insulto at pag-aglahi.
 • Tunay na sa ganitong kalagayan, si Jesus ay labis na nauhaw sa materyal na tubig.

2. Subalit, Figuratively, Siya ay Nauuhaw sa Ating Pag-ibig at Paglilingkod

 • Bagama’t Siya ay nauuhaw ng materyal na tubig, hindi Siya humingi ng tubig upang matighaw ang Kanyang uhaw.
 • Sa Kanyang taglay na kapangyarihan, at sapagkat Siya ang may likha ng tubig, kayang-kaya Niyang tighawin ang Kanyang uhaw sa materyal na tubig subalit di Niya ito ginawa.
 • Ang Kanyang uhaw na espiritu ay mahirap para sa Kanya na tighawin sapagkat hindi Niya pipilitin ang tao na sumampalataya, magmahal, at maglingkod sa Kanya.
 • Lumuha si Jesus dahilan sa kawalan ng pananampalataya ng mga tao sa Kanya, lalo’t higit ang pagtanggi ng mga tao sa Kanya sa Kanyang sariling bayan.
 • At hanggang sa ngayon, si Jesus ay patuloy ang panawagan sa bawat isa:

Mateo 11:28-30 Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo’y aking papagpapahingahin.  Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; sapagka’t ako’y maamo at may mapagpakumbabang puso: at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagka’t malambot ang aking pamatok, at magaan ang aking pasan

Nauuhaw si Jesus sa ating paglilingkod:

Roma 12:1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba.

 • Ang nakalulungkot na larawan ay ang katotohanan na napakaliit na bahagi lamang ng panahon ng tao ang iniuukol niya para sa Diyos lalo na sa larangan ng pagsamba. Ayon sa survey ng isang evangelical denomination, kung ang tao umano ay nabuhay ng 75 taon, ginugol niya ang kanyang buhay sa ganitong paraan:
  • 6 na taon sa pagkain
  • 10 taon sa pagta-trabaho
  • 23 taon sa pagtulog
  • 6 buwan sa pagsamba
 • Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay inilalagay ng tao sa pinakamababang pagpapakalaga sa kanyang buhay.
 • Nauuhaw si Jesus sa ating pagbibigay sa Kanya ng ating pangunahing panahon, talento, tinatangkilik at lahat ng bagay na mayroon tayo na galing din naman sa Kanyang biyaya.

Handa ba nating tighawin ang uhaw ng ating Panginoong Jesus?

written by Rev. Jimmy Pante
used
by I
EMELIF pastors in observance of the 2009 Good Friday

Advertisements

Written by D1N

August 30, 2009 at 3:56 pm

Posted in sermon

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: