IEMELIF District 1 North

Ikalawang Wika: Larawan ng Lalaking May Dakilang Misyon (A Man With A Great Mission)

leave a comment »

(Part 2 of the 2009 Good Friday Sermon Series)

Lukas 23:43 At sinabi niya sa kaniya, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ngayon ay kakasamahin kita sa Paraiso.

Nakapako si Jesus sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Ayon sa historical tradition, ang pangalan ng magnanakaw sa kaliwa ay Estas, at ang nasa kanan naman ay si Demas. Subalit walang binanggit ang Biblia tungkol sa pangalan ng mga magnanakaw na kasama ni Jesus sa Bundok ng Golgota. Ang maliwanag ay ang katotohanan na ang dalawang ito ay nagkaroon ng dakilang karangalan na mapako sa krus na katabi ang Anak ng Diyos.

Ang magnanakaw sa kaliwa ay nagsimulang alimurain si Jesus. Sumisigaw ito nang patungayaw:

Lukas 23:39 At siya’y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin, na sinasabi, Hindi baga ikaw ang Cristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami.

Subalit ang nasa kanan ay sinaway siya at sinabing:

Lukas 23:40-441 Datapuwa’t sumagot ang isa, at pagsaway sa kaniya’y sinabi, Hindi ka pa baga natatakot sa Dios, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan?  At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran; sapagka’t tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa; datapuwa’t ang taong ito’y hindi gumagawa ng anomang masama.

At pagkatapos ay bumaling kay Jesus, pinagmasdan ito, at buong pagkilalang winika niya ang mga katagang ito:

“Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa Iyong kaharian.” Ang tugon ni Jesus… “Ngayon din ay isasama kita sa paraiso.”

1. Ito ay kapahayagan ng dakilang pag-ibig.

 • Sino ang may kakayahang mahalin ang isang pusakal na magnanakaw?
 • Sino ang makapagliligtas sa isang karumaldumal na makasalanan?
 • Ang Panginoong Jesus lamang ang makagagawa nito.
 • Ang Kanyang pangungusap na ito ay tigib ng ekspresyon ng Agape love… isang mataas na uri ng unconditional love.
 • Ang Iglesia sa pangkalahatan at ang mga mananampalataya sa partikular ay dapat na maging ekspresyon at salamin ng Agape love sa gitna ng daigdig na pinaghaharian ng galit at poot.

2. Ito ay pangungusap ng pagpapatawad

 • Gaano man kasama, kadumi at makasalanan ang tao, ang paglapit kay Jesus na may pagsisisi ay naghahatid sa kaligtasan.
 • Sa lahat ng panahon, at anuman ang kalagayan ng tao, ang kapatawaran ay ipinagkakaloob ng Diyos.
 • Ang pusakal na magnanakaw na ito ay isang pusakal na makasalanan sa kanyang buong buhay subalit ang isang simpleng pangungusap na tigib ng tunay at taos-pusong pagsisisi at pananampalataya ay nagsanhi ng pagkilala sa kanya ng Diyos tungo sa kanyang kaligtasan.
 • Tanging ang tunay at taos-pusong pagsisisi ang kailangan upang magkamit ng kaligtasan.

3. Ito ay pangungusap ng katiyakan

 • Ang tugon ni Jesus sa magnanakaw ay “Ngayon din ay isasama kita sa paraiso.”
 • Ang time element sa talatang ito ay “ngayon din,” hindi bukas, hindi sa susunod na panahon, kundi ngayon at wala nang pagpapaliban. Ito ay ekspresyon ng katiyakan.
 • Ang paraiso ay tahanan ng Diyos. Ito ay inilarawan ni Apostol Pablo bilang ikatlong langit:

2 Corinto 12:2 Nakikilala ko ang isang lalake kay Cristo, na mayroong nang labing-apat na taon (maging sa katawan, aywan ko; o maging sa labas ng katawan, aywan ko; Dios ang nakaalam) na maagaw hanggang sa ikatlong langit.
2 Corinto 12:4 Na kung paanong siya’y inagaw sa Paraiso, at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao.

Si Apostol Juan ay inilarawan ito bilang bahay ng kanyang Ama:

Juan 14:1-4 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka’t ako’y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako’y pumaroon at kayo’y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo’y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon.  At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan.

 • Isang dakong tiyak at puspos na kagalakan na pagdadalhan ni Jesus sa nagsising pusakal na magnanakaw…at tahanan din ng lahat ng sumampalataya at nagsisi.
 • Napakadakilang katiyakan…Isang Mapalad na Pag-asa.

4. Higit sa lahat, ang wikang ito ni Jesus ay larawan ng dakilang misyon – ang paghahatid ng makasalanan tungo sa pagsisisi at kaligtasan.

 • Tulad ni Jesus, dapat na isakatuparan ng Iglesia ang Dakilang Atas ng Panginoon (Mat. 28:19-20).
 • Ang bawat mananampalataya ay may pananagutang ihatid ang mga naliligaw ng landas tungo sa pagsisisi at panunumbalik sa Diyos.
 • Ang Iglesia sa kabuuan ay dapat na pumustura bilang “ilaw at asin ng sanlibutan.”
 • Ang bawat mananampalataya ay inaasahan din na maging “prophetic voice” ng Diyos sa gitna ng masamang takbo ng daigidig, na may layuning ipalaganap ang mensahe ng kaligtasan ng Diyos.

written by Rev. Jimmy Pante
used
by I
EMELIF pastors in observance of the 2009 Good Friday

Advertisements

Written by D1N

August 30, 2009 at 3:15 pm

Posted in sermon

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: