IEMELIF District 1 North

Ikaanim na Wika: Larawan ng Pagtatagumpay (A Man of Victory)

leave a comment »

(Part 6 of the 2009 Good Friday Sermon Series)

Juan 19:30 Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, Naganap na. At iniyukayok ang kaniyang ulo, at nalagot ang kaniyang hininga.

Si Jesus ay nakabayubay sa krus ng ilang oras na at nakasakbat sa Kanyang balikat ang lahat ng sala ng buong sangkatauhan. Nagambala ang katahimikan ng kapaligiran sa mga sandaling yaon sa pamamagitan ng isang sigaw mula sa bibig ni Jesus… Naganap na! Sa wikang Griego, ang salitang ito ay TETELESTAI. Sa pagsambit ni Jesus ng wikang ito, Siya ay larawan ng pagtatagumpay. Ano ba ang kahulugan ng TETELESTAI?

1. Ang “Tetelestai” ay Nagpapahayag ng Pagtatagumpay.

Sa panahon ng ating Panginoong Jesus, ito ay ginagamit ng mga tao sa iba’t-ibang paraan:

 • Bilang termino na pang-sining, pagkatapos na maipinta ng pintor ang kanyang obra-maestra, ay kanyang sasabihin “tetelestai” na ang ibig sabihi’y pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpipinta, sa wakas ay  natapos na rin ang obra.
 • Bilang termino sa templo, pagkatapos na masuri ng saserdote ang isang hayop na ihahain sa pagsamba bilang handog, sasabihin nito ay “tetelestai,” na ang kahulugan ay tapos na ang pagsusuri at nasumpungang walang kapintasan at tunay na karapatdapat.
 • Ito ay ginagamit ding termino ng mga alipin at katulong. Pagkatapos ng maghapong paggawa sa mga ipinag-uutos sa kanila, ipaaalam nila ito sa kanilang panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi ng “tetelestai,” na ang ibig sabihin ay naganap na at natapos na ang kanilang tungkulin
 • Sa larangan ng pangangalakal, ang terminong ito ay malimit ding gamitin. Kapag ang may pagkakautang ay iniabot na ang kanyang bayad sa kanyang pinagkakautangan, kanyang sasabihin ay “tetelestai,” at gayon din ang tumanggap ng bayad ay kanyang sasabihin ang “tetelestai” na nangangahulugang bayad na ang lahat ng pagkakautang.
 • Subalit ang pinakamalalim at pinaka-angkop na kahulugan nito sa ginawa ni Jesus sa krus ay ang terminong pang-militar. Pagkatapos ng isang madugong digmaan at pagkatapos na magapi ang lahat ng kaaway, ang heneral ng sandatahang lakas ay sasakay sa kanyang matikas na puting kabayo, kasunod ang kanyang magigiting at matagumpay na mga kawal, at naglalakad na nakatanikala ang mga bihag na kaaway. At sa bawat panulukang-daan ay sumisigaw ang heneral ng “tetelestai” sabay buong pagmamalaking kumakaway sa mga tao. Ang kahulugan ng kanyang pagsigaw ay “natapos na ang digmaan, nagtagumpay tayo, natalo ang mga kalaban!
 • Ang “tetelestai” ay sigaw ng pagtatagumpay. Ang kamandag at bangis ng kasalanan na umalipin sa sanlibutan ay ginapi ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, at ang bawat tao sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya ay nilinis ng Kanyang dugo:

Efeso 1:7 Na sa kaniya’y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya.

2. TETELESTAI… Naganap na ni Jesus ang Misyon ng Pagliligtas

 • Naganap na: Ang lahat ng utang ng tao bunga ng kasalanan ay bayad na sapagkat inako ni Jesus sa krus.
 • Naganap na: Ang tao mula sa pagkakaalipin sa kasalanan ay lumaya na.
 • Naganap na: Ang kautusan ay natupad na at ang tao ay pinalaya na mula sa kabigatan at sumpa ng kautusan.
 • Naganap na: Ang tao ay hindi na alipin ng Diablo sapagkat pinalaya na siya ni Jesus, at ang sinumang nais na lumaya ay lumapit lamang kay Jesus.
 • TETELESTAI! Ang dugo ng Panginoong Jesus ay naibuhos na at ang gawain ng pagliligtas ay naganap na. Maaari nang lumapit ang tao sa trono ng Diyos:


Juan 14:6
Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.
Gawa 4:12 At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka’t walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas.

written by Rev. Jimmy Pante
used
by I
EMELIF pastors in observance of the 2009 Good Friday

Advertisements

Written by D1N

August 30, 2009 at 4:02 pm

Posted in sermon

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: