IEMELIF District 1 North

Ika-apat na Wika: Larawan ng Malalim na Ugnayan (A Man of Intimate Fellowship)

leave a comment »

(Part 4 of the 2009 Good Friday Sermon Series)

Mateo 27:46 At nang malapit na ang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus nang malakas na tinig, na sinasabi: Eli, Eli, lama sabachthani? Sa makatuwid baga’y; Dios ko, Dios ko bakit mo ako pinabayaan?

Itinuturing ng marami na itong ikaapat na wika ang pinakamapait na pangungusap na sinambit ni Jesus sa krus. Pagkatapos sambitin ni Jesus ang ikatlong wika, nagsimulang magdilim ang kapaligiran. Ang araw ay nagkait ng kanyang liwanag na tila nagluluksa sa mga nagaganap. Sa gitna ng ganitong malungkot at nakapanlulumong kalagayan, napunit ang katahimikan nang si Jesus ay sumigaw ng “Diyos ko, Diyos ko… bakit Mo ako pinabayaan?

Ano ang malalim na kahulugan ng wikang ito? Anong larawan ang ipinapakita ni Jesus sa Kanyang pangungusap na ito?

Si Jesus ay larawan ng isang taong nagtatamasa ng malalim na ugnayan (intimate fellowship) sa Kanyang Ama. Subalit sa pagkakataong ito, ang ugnayang ito ay naputol sapagkat:

1. Inilayo ng Diyos ang Kanyang Mukha sa Kanyang Anak na si Jesus

 • Ang pinakamapait at pinakamasakit sa kamatayan ni Jesus ay ang pagkakahiwalay Niya sa Kanyang Ama.
 • Sa pagkakataong yaon, dinanas ng Anak ng Diyos ang poot ng Diyos dahilan sa pasan-pasan Niya ang kasalanan ng buong sangkatauhan.
 • Siya ang Kordero ng Diyos na iaalay at papatayin upang alisin ang kasalanan ng sanlibutan.
 • Bagaman Siya’y banal, walang kasalanan at dalisay sa kalinisan, Siya’y itinuring na makasalanan alang-alang sa atin.
 • Dahil dito, Siya’y nawalay sa Kanyang Ama… inilayo ng Ama ang Kanyang mukha sa Kanyang Anak.

2. Ang pinakamasakit na pagdurusa ni Jesus ay hindi pisikal, sa halip ay espirituwal na sakit at pagdurusa.

 • Ang buhay ni Jesus ay nagugol sa tinatawag na “absolute communion and fellowship with the Father”.
 • Ang agam-agam ng kaisipang ang ugnayang ito ay mapuputol, ay isang masakit na tarak sa puso ni Jesus na sa isang ordinaryong tao ay imposibleng malagpasan.
 • Mula pa sa magpasawalang hanggan,  ang ugnayang ito ay tinatamasa ng Triune God, subalit sa oras na ito, nararanasan ni Jesus ang matinding sakit at dusa ng paghihiwalay na ito, kung kaya’t ang Kanyang wika.. “Diyos ko, Diyos ko.. bakit Mo Ako pinabayaan” ay pangungusap ng pangungulila at pagnanasa na muling maranasan ang malalim na ugnayan at pagkakaisa sa Kanyang Ama (intimate fellowship and communion with the Father).

3. Si Jesus Bilang Modelo

 • Kung ating susundan si Jesus bilang modelo at larawan ng malalim na ugnayan, ninanasa din ba natin ang malalim na komunyon at fellowship sa ating Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya?
 • Sa isang aklat na sinulat ni Richard Foster na may pamagat na “Celebration of Discipline,” binanggit niya na ang mananampalataya ay posibleng dumaan sa isang karanasan na tinawag niyang “dark nights of the soul.” Ang uri ng karanasan ay inilarawan niya sa ganitong pagpapaliwanag,  “God seems so far away. Our worship is dull and boring. Service is burdensome instead of delight. Spiritual disciplines are superficial. Christian life is meaningless and fruitless.”
 • Hindi dapat na ganito ang karanasang Cristiano. Ang wika ni Norman Vincent Peale, “Christian life must be characterized by poise, power, and vitality. There must be no such thing as boredom, superficiality, dullness, and meaninglessness in the Christian walk.”
 • Kung si Jesus ay nagnanasa ng “intimate communion and fellowship” nasain din ng bawat isa ang napakalapit na ugnayan natin sa ating Diyos.

written by Rev. Jimmy Pante
used
by I
EMELIF pastors in observance of the 2009 Good Friday

Advertisements

Written by D1N

August 30, 2009 at 3:45 pm

Posted in sermon

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: