IEMELIF District 1 North

Ang Pitong Larawan ni Jesus sa Krus ng Kalbaryo: Panimula

leave a comment »

Ang huling mga pangungusap ng isang taong malapit nang mamatay ay lubhang napakahalaga at kadalasan ay mga pangungusap na hindi na malilimutan. Ito ay mga pangungusap na sumasalamin kung minsan sa pag-asa at kapanatagan, sa pagdurusa at kalungkutan, at kung minsa’y sa tuwa at kagalakan. Ang iba ay namamatay nang walang anumang sinasambit; samantalang ang iba ay nag-iiwan ng mga salitang nagpapahayag ng kanilang mga sentimiyento at mga values sa buhay. Gayon din ng kanilang mga priorities at mga nasain sa kanilang mga mauulila.

Nang si Charles Spurgeon, isang dakilang mangangaral ng ebanghelyo ay malapit nang malagutan ng hininga ay kanyang winika ito, “Jesus died for me.” Bago mamatay ang tagapagtatag ng Metodismo na si John Wesley ay sinambit niya ang pangungusap na ito, “The best of all is God is with me.” Si Pancho Villa, isang Mehikanong bayani ng rebolusyon ang nagsabi ng ganito bago pumanaw, “Whether in life or in death, nothing really really matters. Don’t let it end like this!” Bago malagutan ng hininga si Karl Marx, ang nagtatag ng Komunismo, ay binulyawan niya ang kanyang katulong at sinabing, “Go on and get out of this room!

Sapagkat ang mga huling salita ng isang taong malapit nang mamatay ay lubhang napakahalaga sa marami, naniniwala ang karamihan sa kasabihang “last words are for fools who haven’t said enough.” Sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan ang huling pitong wika na sinambit ni Jesus bago Siya malagutan ng hininga sa Krus ng Kalbaryo. Ang mga pangungusap na ito ay tigib ng malalim na kahulugan na nagmula sa labi ng isang taong sapat ang mga salitang sinambit nang Siya’y nabubuhay pa at kumikilos sa daigidig.

Ang unang 3 wika ay sinambit ni Jesus sa pagitan ng ika-9:00 ng umaga at katanghaliang tapat.

Una:  Lukas 23:34 “Ama, patawarin mo sila; sapagka’t hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.”
Ikalawa:  Lukas 23:43 “Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa Paraiso.”
Ikatlo:  Juan 19:26 “Narito ang iyong ina. Babae, narito, ang iyong anak!”

Mula katanghaliang tapat hanggang ika-3:00 ng hapon, nagdilim ang kalangitan, at nabalot ng kadiliman ang dako ng Golgota. Nang ganap na ika-3:00 ng hapon, sinambit ni Jesus ang huling 4 na wika:

Ika-apat:  Mateo 27:46Eli, Eli, lama sabachthani… “Dios ko, Dios ko bakit mo ako pinabayaan?”
Ikalima:  Juan 19:28 “Nauuhaw ako.”
Ika-anim:  Juan 19:30 “Naganap na.”
Ikapito:  Lukas 23:46 “Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu.”

Bakit taun-taon ay may pangangailangan na pagbulay-bulayan ang pitong wika ni Jesus sa Krus ng Kalbaryo? Mayroon bang inihahatid na bagong mensahe? Mayroon bang bagong interpretasyon?

Ang isa sa mga kahinaan ng tao ay likas na kapos sa larangan ng memory retention. Ito marahil ang pangunahing dahilan kung bakit ang Banal na Kasulatan ay naglalaman ng maraming mga babala at paalala. Ang mga salitang “katotohanang, katotohanang sinasabi ko sa inyo,” at maging ang salitang “gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin,” ay pagkilala ng Diyos sa ating kahinaang ito. Dahil dito, ang pagbubulaybulay ng mga huling wika ni Jesus ay pagpapaalala sa atin ng dakilang misyon ng ating Panginoon sa Krus na nagsanhi ng kaligtasan ng sangkatauhan para sa mga sumampalataya kay Jesus. Gayon din, si Jesus ay nag-iwan ng dakilang halimbawa ng taos-pusong pagsunod at pagpapakasakit upang ating sundin.

1Pedro 2:21 Sapagka’t sa ganitong bagay kayo’y tinawag; sapagka’t si Cristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo’y iniwanan ng halimbawa, upang kayo’y mangagsisunod sa mga hakbang niya:

Sa ating pagbubulaybulay ng Kanyang huling pitong wika sa Krus ay atin Siyang pagmasdan sa pitong larawan.

written by Rev. Jimmy Pante
used
by I
EMELIF pastors in observance of the 2009 Good Friday

Advertisements

Written by D1N

August 30, 2009 at 2:53 pm

Posted in sermon

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: