IEMELIF District 1 North

Kagalakang Walang Humpay

leave a comment »

(Part 9 of the 2008 Simbang-Gabi Sermon Series)

Date: December 24

Preaching Idea:
Ang diwa at mensahe ng Pasko ay nag-aalok ng kagalakang walang humpay.

Text:
I Pedro 1:3-9

3 – Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay.
4 – Sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo,
5 –  Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon.
6 – Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama’t ngayo’y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli’t muling pagsubok.
7 – Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama’t ito’y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo:
8 – Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama’t ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma’y inyong sinasampalatayanan, na kayo’y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian:
9 – Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa.

Introduction:

Bukas ay Pasko na at marahil, marami na sa atin ang puspos ng kagalakan. Nakatitiyak din ako na marami ring mga tao ang walang nararanasang kagalakan maging sa ganitong kapanahunan. Ang wika ng anghel sa mga nahihintakutang mga Pastol sa parang ay “ Huwag kayong matakot! Ako’y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao” (Lucas 2:10). Ang isang awit na paborito natin tuwing Pasko ay “Joy to the world, the Lord is come.” Ang mabuting balita ng mga anghel, at ang diwa ng awiting nabanggit ay itinatampok ang kagalakan bilang napakadakilang bunga ng pagsilang ng Panginoong Jesus sa sanlibutan. Sa kabilang banda, may mga tao, at kabilang dito ang maraming mananampalataya na alipin ng kalungkutan, kabagabagan, at panlulupaypay sa buhay. Bakit kaya ang salitang kagalakan ay wala na yata sa bukabularyo ng maraming tao ngayon?

Naalala ko ang isang nabasa kong kuwento na naganap nuong 1910 tungkol sa isang lalaking Aleman na nagpasyang maglakbay patungong America upang duon na manirahan. Sapagkat hindi siya mayaman, ibinenta ang lahat ng gamit at sininop ang salaping pinagbentahan. Upang may makain sa panahon ng paglalakbay sa dagat, siya’y bumili ng mumurahing biskuwit at keso, at sinikap na tipirin ang kanyang perang natitira. Lumipas ang maraming araw ng paglalayag, at dahil sa tag-yelo, nanigas ang kanyang keso at lumambot ang mga biskuwit at ito’y di nya makain. Siya’y nagtiis ng gutom subalit nang hindi na makatiis sa tindi ng gutom, nagpasya itong bumili ng masarap na pagkain at di na alintana kung maubos man ang kanyang pera. Nang siya ay bibili na, hiningi ng ship attendant ang kanyang ticket sa barko,  sinuri ito at nagwika, “Sir, ang lahat ng inyong meals sa buong panahon ng inyong paglalakbay ay bayad na!” Kahabag-habag na lalaki! Naitabi pa sana niya ang perang pinambili ng keso at biskuwit, at nakapagpasasa pa sana siya sa masasarap na pagkain habang naglalakbay!

Tulad din ito ng kagalakan. Bilang mga mananampalataya, pinagkalooban tayo ng Panginoon ng kagalakan bilang dakilang handog Niya sa atin, at ito’y kabilang sa ticket natin ng kaligtasan habang tayo’y naglalakbay sa sanlibutang ito. Subalit maraming mananampalataya ang hindi nararanasan ang kagalakan sapagkat sila’y matatawag na mga “cheese and biscuit Christians” tulad ng lalaki sa ating kuwento.

Transitional Statement:

Sa Kapaskuhang ito, nais nating sariwain ang katotohanan na ang ating Panginoon ay nagkaloob na sa atin ng kagalakang walang humpay. Anong uri ng kagalakan ito?

Ang kagalakang iniaalok ng mensahe ng Pasko ay:

A. PANGKASALUKUYAN AT PANGHINAHARAP (v. 3)

Ang ating talata ay sinulat ni Apostol Pedro na sa panahong yaon ay dumadanas ng matinding paghihirap at pag-uusig. Ang Emperador Nero ng Roma ay siyang nasa kapangyarihan noong panahong yaon. Siya’y naglunsad ng malakawan at malupit na pag-uusig sa mga mananampalataya sa buong Imperyo ng Roma. Sa gitna ng matindi at kakila-kilabot na pag-uusig, ang paalala ng Apostol ay maaari at posible pa rin ang pagkakaroon ng kagalakan sa puso at ito’y dahilan sa kanilang pakikipaglkaisa kay Cristo.

Maging ang Apostol Pablo ay nagbigay-diin sa katotohanang ito. Siya ay naka-tanikala, nakararanas ng gutom at pagpaparusa. Subalit ang kanyang pamanhik sa mga taga-Filipos ay laging magalak sa Panginoon anuman ang kalagayan, sa hirap man o tag-gutom (Fil. 4:4-13). Ang nais bigyang diin ng dalawang Apostol ay ang kagalakan ay nasa atin na, at patuluyan ang disenyo ng Diyos upang ito ay maranasan.  Ayon sa v.3, ito ay nakabatay sa dakila at malaking habag at kagandahang-loob ng Diyos, samakatuwid, hindi ito nauubos, ito ay palaging sagana at bago sa araw-araw at sa haharapin pang mga panahon (Panaghoy 3:22-23). Ito rin ay nakabatay sa buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon.

Application:

Saan nakabatay ang ating nararanasang kagalakan?

 • Tandaan natin na ang kagalakan sa Panginoon (Joy in the Lord) ay hindi nakabatay sa panlabas na sirkumstansiya, sa halip, ito ay nakabatay sa ating malalim na relasyon sa Diyos.
 • Ang kasayahang inaalok ng mundo ay bunsod ng mga panlabas at mateyal na konsiderasyon tulad ng kayamanan, katanyagan, at kalayawan. Kapag nawala na ang ito, kapighatian at panlulumo ang papalit.
 • Ang wika ng isang sociologist sa pangalang Peter Rossi ng University of Chicago, “All it takes to be happy is youth, money, success, good health, and a beautiful wife. Possessing these requisites, one has found a wellspring of happiness.” Ang wika naman ni Haring Solomon, “Ang lahat ng ginawa sa ilalim ng araw ay mapanglaw sa akin… sapagkat ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala (Ecc. 2:17).”
 • Sino ang tama, at kanino tayo maniniwala? Saan ngayon matatagpuan ang tunay na kagalakan?
 • Ang ating Panginoon ay nagkakaloob ng tunay na kagalakang walang humpay upang maranasan ngayon sa kasalukuyan at sa panahong hinaharap.

Bukod sa kagalakang walang humpay at mararanasan sa lahat ng panahon, itong kagalakan ay:

B. PANGAKO MULA SA DIYOS (vv. 4-5)

Tulad ng lalaking Aleman sa ating kuwento, marami ang hindi inaangkin ang pangakong ito (sinasadya man o hindi, ignorante man sa katotohanang ito o hindi). Marami ang napagkakaitan ng ganitong dakilang pribilehiyong maranasan ang kagalakan, marahil, dahilan na rin sa kanilang sariling kagagawan, kapabayaan at kamangmangan. Ang kagalakan ay pangako mula sa Diyos, na sa kapangyarihan ng Diyos, ito’y inilaan para atin at iniingatan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya.

Application:

 • Marami pa rin sa panahon natin ang tulad ng lalaking Aleman sa ating kuwento.. sila’y tinatawag na “Cheese and Biscuit Christians,” na nabubuhay sa kamangmangan na posible palang magkaroon ng kagalakan sapagkat ito ay pangako mula sa Diyos, at regalo sa atin na bahagi ng ating pagkakaligtas.
 • Marami ang tumatakbo sa ibang source ng kagalakan – alak, bisyo, career, salapi, kalayawan, sa halip na lumapit sa Panginoon at humingi nito – ang Diyos ay nagkakaloob nang sagana.

Panghuli, ang kagalakang handog ng Panginoon ay:

C. PUSPOS NG KATIYAKAN (vv. 6-9)

Noong panahon na isinulat ang mga talatang ito ng Apostol Pedro, ang kalupitan ni Emperador Nero ay laganap at nagsasanhi ng kilabot at pagkatakot sa buong Imperyo. Isang di-malimot na kalupitanng ginawa ni Nero ay nang kanyang dakpin ang maraming Cristiano, iginapos sa kanyang hardin at sinunog ang mga ito at nagmistulang mga sulo sa paligid ng hardin ng palasyo. Bukod dito, pagkaraniwan nang tanawin ang mga Cristianong ipinadadakip ni Nero na ipinalalapa sa mga leon at tigre sa kasiyahan ng mga Romanong nakakasaksi nito.

Subalit ang pamanhik ng Apostol ay sapagkat may katiyakan ang kanilang buhay sa hinaharap, at ang pinanggagalingan ng kanilang kagalakan ay ang Panginoon, ang wika niya’y magalak kayo sapagkat ang pagsubok sa inyong pananampalataya sa sandaling panahon ay lubahang mahalaga kaysa mamahaling ginto, at sa huli, ay mahahayag sa inyo ang kaluwalhatian, karangalan, at kapurihan ng Panginoong Jesus.

Application:

 • Maraming nangyayari sa ating buhay ang hindi natin kontrolado, at marami dito ang mga pangit at mapapait na karanasan. Ang maaari nating makontrol ay ang ating attitude. Anuman ang circumstances, ang kagalakan ay dapat sumasagana sa ating puso.
 • May isang batang lalaking lumpo na nagtitinda ng dyaryo, na sa gitna ng kaabalahan ng maraming tao sa pagsa-shopping para sa paghahanda sa Christmas eve ay buong saya na ipinamimigay na lamang ang kanyang tinda, matamis at nakakahawa ang kanyang ngiti,  umaawit ng awiting pamasko, at nilagyan pa ng Christmas décor ang kanyang saklay. Nginitian sya at binati ng isang lalaki at ang sabi, “ Boy, punong-puno ka ng spirit ng Christmas ah!” “Opo, ano ang pakinabang kung ako ay sisimangot at magmamaktol? Ako ay mahirap, lumpo pa subalit walang dahilan para malungkot. Wala akong inaasahang regalo ngayong Pasko tulad ng ibang mga bata dyan, pero puwede pa ring mapuno ng galak at saya ang puso ko. Tingnan nyo, pati saklay ko nilagayan ko ng Christmas balls at litrato ni Santa para magmukha siyang espesyal ngayong Pasko.”
 • Kung ang batang ito ay napaka-positibo ang pagtanaw sa buhay, mas higit sana tayong mga mananampalataya sapagkat puspos ng katiyakan ang mga pangako ng Diyos.
 • Kung minsan, mas madali para sa atin ang sumimangot kaysa ngumiti.
 • Madalas, mabilis nating mapansin ang mga bagay na wala sa atin, kaysa yaong mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin.
 • Sa Paskong ito, may hamon at keso man ang ating hapag o wala, may bagong sapatos man o wala, may 13th month pay man o wala, ang kagalakan ay nararapat na sumagana sa ating mga puso.

Conclusion:

May isang awiting pamasko na aming madalas awitin sa kapilya at ganito ang lyrics:

Kung dumarating ang araw ng Paskong tulad nito,
Ay naglalagay tayo ng palamuting pamasko,
Christmas tree, parol, ilaw, at sabit na makislap,
May damit, sapatos, kay garang lahat.

Kung dumarating ang araw ng Paskong tulad nito,
Ay nagbibigayan tayo ng regalong pamasko,
May hamon at keso, may prutas sa ating hapag,
May ngiti sa labi, puso’y may galak.

KORO:
Datapwat huwag nating lilimutin,
May araw ng Pasko dahil kay Cristo,
Ang Anak ng Diyos kusang nanaog,
Kaligtasan, Kagalakan ang dulot!

Nawa sa Paskong ito, maranasan natin ang kagalakang walang humpay!

Advertisements

Written by D1N

August 26, 2009 at 2:52 pm

Posted in sermon

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: