IEMELIF District 1 North

Dakilang Handog ng Diyos – Pag-ibig

leave a comment »

(Part 8 of the 2008 Simbang-Gabi Sermon Series)

Date: December 23

Preaching Idea: Si Jesus, ang kapahayagan ng dakilang handog ng pag-ibig ng Diyos sa atin.

Text: 1 Juan 4:9–11

9 – Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka’t sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo’y mabuhay sa pamamagitan niya.
10 – Narito ang pagibig, hindi sa tayo’y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan.
11 – Mga minamahal, kung tayo’y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo.

Introduction:

Ang Pasko ay itinuturing natin na siyang pinakamasaya at pinaka-exciting na panahon sa bawat taon. Sinasabi ng marami na ang Pasko ay para lamang sa mga bata, subalit aminin man natin o hindi, maging ang mga matatanda ay may kakaibang kasiyahan at galak na nararamdaman kapag sumasapit ang ganitong panahon.

Isang mahalagang bahagi ng pagdiriwang ay ang pagbibigayan ng mga regalo. Para sa mga bata, ang makatanggap ng regalo ay talagang inaasahan, at may negatibong damdamin kapag walang natanggap na regalo ang isang bata. Naalala ko ang isang kuwento tungkol sa isang Pastor na isang umaga ay nagulumihanan sapagkat yaong maliit na Baby Jesus display sa ilalim ng Christmas tree ng  kapilya ay nawawala. Inutusan ang janitor at ang ilang mga kabataan na hanapin. Di nagtagal ay dumating ang isang limang taong gulang na lalaki na anak ng miyembro na nakasakay sa kanyang bagong toy car, at duon sa toy car ay nakasakay ang nawawalang Baby Jesus. Binati ang Pastor at ang sabi niya, pastor, nag-pray po ako kagabi kay Jesus, sabi ko po sana may magbigay sa akin ng gift na toy car at nag-promise ako na kapag sinagot Niya prayer ko, ipapasyal ko si Jesus. Binigyan po ako ni Daddy ng toy car, kaya ipinasyal ko po si Jesus sa buong village. Eto po inihahatid ko na Siya kasi napagod na po. Sa anumang pagkakataon, ang regalo ay nagdudulot ng lalo pang kagakalan sa Paskong ito sa mga bata. At siyempre, maging ang mga kabataan at matatanda kahit papano ay umaasa na may tatanggaping aginaldo ngayong Pasko.

Ano ang ating pamantayan ng pagsukat ng halaga ng regalo na ating natatanggap? Ito ba ay sa laki o liit ng sukat nito? Ito ba’y sa halaga ng pagkakabili sa department store? O ito ay ating sinusukat sa kanyang pakinabang sa atin?

Transitional Statement:

Ang diwa ng Pasko ay ang pagbibigay ng Diyos ng Kanyang dakilang handog sa bawat isa sa atin. “Gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kung kaya’t ibinigay Niya ang Kanyang Bugtong na Anak…” Papaano natin susukatin ang halaga ng handog sa atin ng Diyos sa Paskong ito? Ito ay ating masusukat sa pamamagitan ng:

A. ETERNAL NA PAKINABANG (v. 9 )
May isang awit na ganito ang sinasabi ng isang linya… “Only you, have the power to move me… you gave me life, not just existence.” Ganito ang ibinigay na handog ng Panginoon sa atin…hindi lamang buhay upang kumilos at gumalaw, kundi buhay sa tunay na kahulugan nito at higit sa lahat,  buhay na walang hanggan. Ayon sa ating talata, “ibinigay ng Diyos ang kanyang Bugtong na Anak, upang sa pamamagitan Niya, tayo ay mabuhay.”

Application:

 • Ang handog ng Panginoon sa atin ay napakahalaga sapagkat ito’y may eternal na pakinabang, kung kaya’t tayo na Kanyang mga anak ay nakatitiyak na:
 • Tayo’y pinili, hinubog at inihanda ng Diyos para sa isang espesyal na layunin ayon sa Kanyang minabuti (Efeso 1:4).
 • Tayo’y tinawag para sa Kanyang kapurihan (1 Cor. 10:31). Ayon sa Westminster Confession of Faith, “Man’s chief end is to know God, to glorify Him, and to enjoy Him forever.”
 • Tayo’y hinirang upang maging matapat na lingkod at katiwala Niya (Mateo 25:21).

Bukod sa eternal na pakinabang, ang kahalagahan ng handog ng Panginoon ay masusukat sa:

B. ESPIRITUWAL NA YAMAN NITO (v. 10 )

Ang pinuhunan ng Diyos upang maibigay sa atin ang dakilang handog na ito ay:

 • Walang katumbas na pagpapakasakit… Siya’y naparito upang mamatay para sa atin, upang matubos tayo sa ating mga kasalanan (Juan 3:16).
 • Walang katumbas na panlupang halaga sapagkat dugo ang Kanyang ipinambayad para sa atin (1 Cor. 7:23).

At dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang lahat ng tumanggap sa regalong ito ay:

 • Hindi na nabubuhay para sa kanyang sarili (1 Cor. 6:19-20);
 • Sa halip, ay mga alipin ni Cristo sa pamamagitan ng pag-ibig (Roma 6:22);
 • At dahil sa pag-ibig ay tinatakan ng Espiritu ng Diyos (Efeso 1:13-14).

At panghuli, ang kahalagahan ng handog ng Panginoon ay masusukat sa:

C. EPEKTIBONG BUNGA  (v. 11)

Nais nating makatanggap ng regalo na may maliwanag na makikitang pakinabang o bunga sa atin ng natanggap na regalo. Kung pabango ang natanggap na regalo, nais natin na sa paggamit nito ay tunay na tayo ay mabango. Kung sapatos ang natanggap natin, nais natin na sa paggamit nito ay komportable tayo at medyo may kayabangan ang ating paglakad dahil sa sapatos na ito. Kung aklat ang regalong natanggap, nais natin na ang mababasa dito ay makapagpapadagdag sa ating kaalaman. Ang dakilang handog ng Panginoon sa atin ay bunsod ng Kanyang dakilang pag-ibig. Dahil dito, ang Kanyang pamanhik ay “mag-ibigan tayo sa isa’t-isa.” Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng handog ng Diyos. Ang bunga na tunay na tinanggap natin ang handog na ito ay yaong marunong tayo at may kakayahang umibig sa ating kapatid, sa ating kapwa, at maging sa ating mga kaaway.

Application:

 • Ang pag-ibig ba ng Diyos ay nakapagpabago sa atin?
 • Marunong na ba tayong magmahal kahit sa mga taong di kanais-nais mahalin?
 • Madali na ba para sa atin ang magpatawad sa mga nagkakasala sa atin?
 • Sa Paskong ito, handa ba tayong magpakita ng tunay na pagmamahal – pagmamahal na bunga ng handog na pag-ibig ng Diyos sa atin?

Conclusion:

Sa isang pahayagan sa America (Chicago Daily News), taun-taon ay nakalagay sa front page ang isang cartoon na nilikha ng Nobel prize winner na si Vaughan Shoemaker. Ang cartoon ay nagpapakita ng isang malaking kahon ng regalo sa ilalim ng magandang Christmas tree na ang label ng regalo ay “Eternal Life.” Ang pamagat ng cartoon ay “The Untaken Gift,”at ang Juan 3:16 ay na-quote sa cartoon na yaon.

Huwag nating hayaan na ang napakahalagang regalo ng Diyos sa atin ay manatiling “UNTAKEN GIFT.”  Ang Diyos sa Kanyang kagandahang-loob at pag-ibig sa atin ay iniregalo Nya ang Kanyang Bugtong na Anak, upang kung sinuman ang tumanggap sa regalong ito ay makatatanggap ng isa pang mahalagang handog – Buhay na Walang Hanggan.

written by Rev. Jimmy Pante
used by IEMELIF pastors during the 2008 Simbang-Gabi

Advertisements

Written by D1N

August 26, 2009 at 2:32 pm

Posted in sermon

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: