IEMELIF District 1 North

Ang Liwanag ng Mabuting Balita ng Pasko

leave a comment »

(Part 7 of the 2008 Simbang-Gabi Sermon Series)

Date: December 22

Preaching Idea: Ang Mabuting Balita ng Pasko ay nananatiling nagliliwanag sa gitna ng madilim na sanlibutan.

Text: Isaias 60:1–6

1 – Ikaw ay bumangon, sumilang ka: sapagka’t ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo.
2 – Sapagka’t narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa, at ng salimuot na dilim ang mga bayan: nguni’t ang Panginoon ay sisikat sa iyo, at ang kaniyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo.
3 – At ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag, at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat.
4 – Imulat mo ang iyong mata sa palibot, at ikaw ay tumingin: silang lahat ay nangagpipisan, sila’y nagsiparoon sa iyo: ang iyong mga anak na lalake ay mangagmumula sa malayo at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin.
5 – Kung magkagayon ikaw ay makakakita at maliliwanagan ka, at ang iyong puso ay titibok at lalaki; sapagka’t ang kasaganaan ng dagat ay mababalik, sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo.
6 – Tatakpan ka ng karamihan ng kamelyo, ng mga dromedario sa Madian at sa Epha; nagsisipanggaling na lahat mula sa Seba: mangagdadala ng ginto at kamangyan, at magtatanyag ng mga kapurihan ng Panginoon.

Introduction:

Para sa marami, hindi kompleto ang pagdiriwang ng Kapaskuhan kung walang mga maliliwanag at kukutikutitap na mga Christmas lights. Ipinapalupot natin ito sa buong Christmas tree, kung minsan nama’y sinasabit sa ating mga bintana, hardin o maging sa maliit na punongkahoy sa ating bakuran. Tuwang-tuwa tayo lalo na’t kapag ang mga ilaw na ito ay iba’t-iba ang kulay at ang ilaw ay patay-sindi. Ang tendensiya kung minsan, ang mga panlabas na palamuti tulad ng mga magagandang ilaw ang nagiging kahulugan ng Pasko sa halip na yaong tunay na diwa nito.

Nuong 1903, ang magkapatid na Oliver at Wilbur Wright ay nagtagumpay na makapagpalipad ng eroplano pagkatapos ng maraming beses na pag-eeksperimento at pagtatangka. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang tao ay nakalipad sa himpapawid. Sa sobrang excitement ng magkapatid, tinawagan nila ang kapatid na si Katerine at ibinalita ang tagumpay, at bago napatid ang linya ng komunikasyon, nasambit ng magkapatid… “we will be home for Christmas!” Tuwang-tuwa na humangos si Katerine sa editor ng isang lokal na pahayagan upang ipakita ang mensahe ng dalawang kapatid. Kinabukasan, ang headline sa pahayagan, “The Wright Brothers Will Be Home For Christmas!” Na-miss ng pahayagan ang napakagandang mensahe… Na sa kauna-unahang pagkakataon, ang tao ay tagumpay na nakalipad sa himpapawid sa pamamagitan ng eroplano!

Maaaring mangyari rin sa atin ito, na sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, ay ma-miss natin ang tunay na diwa nito, ma-focus sa mga externals tulad ng mga parol, Christmas tree, at patay-sinding mga Christmas lights.

Batay sa ating mga talata, ang ating pagbubulay-bulay ay may kinalaman sa isang uri ng liwanag – mas maliwanag at nakatatanglaw nang mainam kaysa sa mga patay-sinding ilaw ng Christmas tree at parol. Mas mahalaga ang pakinabang ng liwanag nito kaysa sa anumang uri ng Christmas lights na mabibili sa mga department stores.

Transitional Statement:

Anong uri ng liwanag ang itinuturo ng ating mga talata?  Ano ang nagagawa ng liwanag nito sa atin? Ang liwanag ay ang mensahe ng Mabuting Balita ng Pasko. At ang liwanag nito ay:

A. Nagliliwanag sa Madilim na Sanlibutan (vv. 1-2)

Marami sa atin ang takot sa dilim. Kapag ang lugar na ating kinaroroonan ay nababalot ng kadiliman, pagkatakot ang naghahari sapagkat hindi tayo nakatitiyak kung ano at sino ang nasa ating paligid, at kung ano ang mangyayari sa atin sa gitna ng kadiliman.

Nang sambitin ng Propeta Isaias ang mga katagang ito, “…tatakpan ng kadiliman ang lupa, at ng salimuot ng dilim ang mga bayan..”, dinadala niya ang damdamin ng bayan ng Diyos sa isang nakahihindik na tanawin na kung saan, ang mga tao’y walang liwanag na mararanasan, at sa halip ay kadiliman ang babalot sa buong lupa. Tumutukoy ang Propeta sa magiging kalagayan ng mga Hentil na kung magpapatuloy ang kanilang katigasan ng puso at damdamin, ang pamumuhay sa kasamaan, at sa patuloy na pagmamatigas na pagtanggi sa karunungan ng Diyos, ang kakila-kilabot na kalagayang dulot ng kadiliman ay lalo pa nilang mararanasan.

Application:

  • Ang ating kapaligiran ay nababalot ng kabdiliman para duon sa mga wala pang pagkakilala sa Panginoon. Bilang mananampalataya at Iglesia na nakaranas na ng liwanag, ano ang maaari nating gawin upang sila’y mahango sa kadiliman?

Sa kabila ng pangit na kalagayan sa gitna ng kadiliman, may mataginting na panawagan ang Propeta sa bayan ng Diyos. “..Ikaw ay bumangon, sapagkat ang liwanag ay dumating sa iyo, at ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumikat sa iyo.”  Ito ay sinag ng liwanag ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ang liwanag ng Panginong Jesus ay pumapaibabaw at itinataboy ang kadiliman. Ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos ay ating naranasan. Ang sabi ng Apostol Juan, “…At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan… Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman (Juan 1:14, 4,5).”

Nang ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa mga pastol upang ibalita ang pagsilang ng Mesiyas, ang paligid ay napuspos ng liwanag ng kaluwalhatian ng Panginoon. Nang masumpungan ng mga Pantas ang Sanggol sa pasabsaban, kanilang naramdaman ang kaluwalhatian ng Panginoon. Nang mabuhay na maguli ang Panginoon at nagpakita sa Kanyang mga alagad, ang Kanyang kaluwalhatian ay kanilang naranasan. Ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos ay patuloy na ating nararanasan bilang Kanyang mga anak.

Application:

  • Ang liwanag ng Mabuting Balita na inaalala tuwing Kapaskuhan at ating tinanggap, at dahil dito ay tinatamasa nating ngayon ang pakinabang ng liwanag nito ay dapat din naman na ito ay ating ipahayag sa iba na nasa kadiliman pa. Bakit?
  1. Ito ang hinihingi (requirement) ng ating tinanggap na liwanag ng Mabuting Balita. Nang tayo ay sumampalataya sa Panginoon, tayo’y naging kahati ng Kanyang kalikasan bilang Diyos  (2 Pedro 1:4). At mula sa kadiliman, tayo’y nasa liwanag na dahilan sa ating Panginoon (Efeso 5:8). Ang inaasahan ngayon ng Panginoon sa atin ay “mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan.” At ang utos ng Panginoon sa atin at sa Kanyang Iglesia ay maging “Ilaw ng sanlibutan” at kinakailangang magliwanag ang ating ilaw sa gitna ng madilim na sanlibutan.
  2. Ito ang kailangan ng sanlibutan na nasa kadiliman. Ang isa sa mga kahulugan ng salitang “sanlibutan” ayon sa pagkakagamit sa Biblia ay ang kasalukuyang sistema nito na inilarawan sa wikang Ingles na “this present evil age” (Romans 12:2). Ang kadiliman ay masusumpungan sa lahat ng aspeto ng buhay sa kasalukuyang sistema ng sanlibutan. May kadiliman sa lipunan – nawawasak ang pamilya, laganap ang pagbagsak ng kasagraduhan ng marriage, at ang imoralidad ay nagiging lifestyle sa panahong ito. Ang live-in relationship ay pangkaraniwan lamang lalo na sa mga kabataan. Ang pornograpiya ay abot-kamay kahit ng mga musmos sa loob mismo ng sariling tahanan sa pamamagitan ng isang click ng mouse ng kanilang computer sa bahay. Ang sukatan ng pagiging tunay at magaling na lalaki ay duon sa dami ng kinakasamang babae bukod sa kanyang tunay na asawa. May kadiliman sa larangan ng politika at hindi lingid sa ating kaalaman ang mga bagay na ito sa ating bansa. May kadiliman maging sa aspetong pangrelihiyon. Maraming mga tagapagturo ang inilalayo ang tao sa liwanag ng katotohanan ng Ebanghelyo. May mga lider ng relihiyon na nakalublob sa imoralidad, at mayroon din sa mga ito na ang kaabalahan ay magkakamkam ng yaman sa halip na mangaral ng Salita ng Diyos.
  3. Ito ang inaasahan sa ating ministeryo. Kung ang ating lipunan na may presensiya na ng mga mananampalataya at ebanghelikong simbahan ay laganap pa rin ang kadiliman, ano na kaya ang mangyayari kung wala ang mga ito? Samakatuwid, malaki ang inaasahan sa ating mga minbisteryo sa sanlibutan bilang mga mananampalataya, at bilang Iglesia ng ating Panginoon. Ang kahulugan ng pagiging “Ilaw at Asin ng Sanlibutan” ay isang mabigat na responsibilidad, at malaki ang inaasahan sa atin. Ang sabi ni Bruce Nichols, isang eksperto sa church growth, “The Church must be an agent of change and a catalyst of societal transformation.” Purihin ang Diyos sapagkat, bagaman mahirap, ang ministeryong ito ay isang pribilehiyo.

B. Nagdudulot ng Pag-asa sa Lahat (vv. 3 -6)

Ang Diyos ang nagsasalita sa kanyang bayan sa pamamagitan ng Propeta… “At ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag, at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat…silang lahat ay nangagpipisan, sila’y nagsiparoon sa iyo… sapagka’t ang kasaganaan ng dagat ay mababalik, sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo.”

Ito ang liwanag ng kaluwalhatian ng Panginoon na magbibigay ng di-masukat na pag-asa sa lahat. Ang liwanag ng Mabuting Balita noong unang Pasko ay siya pa ring Mabuting Balita na dapat nating ipagdiwang ngayong Pasko. Kasabay ng ating pagdiriwang ay ang pagpapahayag ng kahalagahan ng liwanag nito sa mga taong nakasadlak pa hanggang ngayon sa kadiliman.

Application:

  • Nang masikatan ng liwanag ng Panginoon ang mga pastol sa parang, sila’y napuspos ng kagalakan at pag-asa.
  • Nang masilayan ng mga Pantas ang Mesiyas sa pasabsaban, naranasan nila ang liwanag ng kaluwalhatian ng Panginoon, at sila’y sumamba nang taos-puso.
  • Nang sumapit sa atin ang liwanag ng Ebanghelyo at tayo’y sumampaltaya, naliwanagan ang madilim nating buhay.

Conclusion:

Sa Paskong ito, hayaan nating ang tunay na liwanag ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng Mabuting Balita ay maranasan at makita sa ating mga buhay, upang ito naman ay mahayag sa mga taong nakasadlak pa sa kadiliman. Ngayon na ang panahon upang magbangon at kumilos. Ang taglay nating liwanag ay kailangan ng sanlibutan at sa lipunang ating ginagalawan.

written by Rev. Jimmy Pante
used by IEMELIF pastors during the 2008 Simbang-Gabi

Advertisements

Written by D1N

August 26, 2009 at 1:54 pm

Posted in sermon

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: