IEMELIF District 1 North

Ang Dakilang Layunin sa Tamang Panahon

leave a comment »

(Part 3 of the 2008 Simbang-Gabi Sermon Series)

Date: December 18

Preaching Idea: Ang kapanganakan ni Jesus ay naganap taglay ang dakilang layunin sa tama at angkop na panahon.

Text: Galatians 4:4-5

4 – Datapuwa’t nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan,
5 – Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang
pagkukupkop sa mga anak.
6 – At sapagka’t kayo’y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama.
7 – Ano pa’t hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios.

Introduction:

Ang isang ugali na madalas na nagiging sanhi ng ating pagkayamot o pag-iinit ng ulo ay kapag ang ating kausap o katipan ay walang pagpapahalaga sa pinag-usapan na takdang oras ng pagkikita. Sa aklat na sinulat ni Evelyn Miranda-Feliciano na may pamagat na “Our Filipino Values and Our Christian Faith,” ay kanyang binanggit doon na ang mga Pilipino ay “very notorious in the so-called ‘Filipino time.’” Kung nagkasundo kayo ng kausap mong Pilipino na kayo’y magkikita sa Trinoma nang alas-9:00 ng umaga, ihanda mo na ang sarili mo sapagkat malaki ang posibilidad na ang kausap mo ay darating nang isa o dalawang oras na huli sa oras na pinag-usapan. Of course, hindi lahat ay ganito ang ugali sapagkat may natitira pa namang tao na may katapatan sa oras. Sa ibang kultura, ang salitang “on-time” ay strictly dapat tuparin ng mga commoners o ng pangkaraniwang tao sa lipunan, at kapag siya ay nahuli ng kahit isang minuto, siya ay tatawaging discourteous and impolite. At ang mga taong maharlika ay tinatanggap ng lahat na mahuli sa oras na pinag-usapan kahit ilang oras at considered na siya’y “on-time” pa rin. Pag sinabing “American time,” ito ay pagtupad nang eksakto sa oras na pinag-usapan.

Sa halos lahat ng ating gawain sa araw-araw na may kinalaman sa ating pagtrato sa oras o panahon, kadalasan ay ayaw din naman natin ng masyadong maaga sa takdang oras (ang tawag natin duon ay “adelantado”), at lalong higit, ay ayaw natin ng huli sa takdang panahon. Ang nais nating lahat ay PERFECT TIMING!

Sa ating talatang pagbubulayan ngayon, ay binibigyang-diin ng Apostol Pablo na ang Panginoong Jesus ay dumating sa sanlibutan na hindi huli at hindi rin nauna sa takdang panahon. Siya ay dumating sa tamang-tama at angkop na panahon, samakatuwid, ang Kanyang pagdating ay PERFECT TIMING! Sinasariwa ni Apostol Pablo sa mga Cristiano sa Galacia ang tungkol sa layunin ng kanilang pananampalatayang Cristiano, at kasabay nito ay ang pagpapanumbalik sa init ng pananampalataya ang mga nadaya ng mga Judaizers, na nagtuturo na ang kaligtasan ay makakamtan hindi lamang ng pananampalataya kay Jesus, kundi lalong mahalaga ay ang pagsunod sa Kautusan ni Moises.

Transitional Statement:

Bahagi ng sinabi ng Apostol Pablo ay ang pagbanggit na ang Panginoong Jesus ay dumating sa tamang katakdaan ng panahon… “datapuwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang Kanyang Bugtong na Anak…” Ano ang kahulugan sa ating mga buhay at sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan ang pangungusap na ito?

Tatlong mahahalagang aralin ang nais kong ihatid sa inyo sa gabing ito sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan:

A. ANG PANGINOON AY DUMATING SA TAMANG PANAHON (PERFECT TIMING) v. 4a.

1. Ang Panginoon ay dumating sa tamang panahon sa Kanyang unang pagparito.

Ang daigdig na dinatnan ng ating Panginoon ay tinatawag na Graeco-Roman World sapagkat ito’y lubhang naimpluwensiyahan at naiporma ng kultura ng mga Griego at Romano. Ang mga Griego ang nagbigay ng kultura sa daigdig na ginalawan ni Jesus na tinatawag na “Hellenistic culture,” mula sa salitang Hellas na sinaunang pangalan ng Gresya at ito’y pinalaganap ni Alexander the Great. Sa panahong ito ay laganap ang sexual immorality (Rom. 1:18-32). Bahagi na rin ng pamumuhay sa araw-araw ay ang bentahan ng mga alipin na karamihan dito ay mga nabihag sa digmaan. Lubhang malupit ang paraan ng pagpaparusa sa mga nagkasala tulad ng pagsusunog at ang pinakamalupit ay ang pagpapako sa krus. Sa larangan ng entertainment ay karaniwan na na ang mga prisonero ay pinaglalaban sa kapwa prisonero bilang mga gladiators sa isang arena at bahagi ng kasiyahan ng mga nanonood ay ang kamatayan ng isa sa mga naglalabang gladiators. Karaniwan na ring tanawin ang mga prisonero lalo’t Judio ay inilalagay sa gitna ng arena at ipinalalapa sa mababangis na hayop.

Sa kabila ng mga pangit na larawang ito ay narating ng panahong ito ang kapayapaan na tinatawag na Pax Romana (Roman Peace). Ito’y dahilan sa takot ng mga mamamayan sa kapangyarihan ng Roman Army. Naging maunlad ang ekonomiya, nagkaroon ng magagandang kalsada at maayos na sistema ng transportasyon at komunikasyon (Ito’y paborable sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita sa mga sumunod na panahon). Naging malaganap ang paggamit ng Koine Greek na lengguwaheng ginamit sa panahon ni Jesus at dito sa lengguwaheng ito nasulat ang Bagong Tipan. At higit sa lahat, nagkaroon ang mga tao ng pagkagutom sa larangan ng espirituwal sapagkat ang kaunlaran at kapayapaang inihahatid ng imperyo ng Roma ay panlabas lamang, walang kahulugan at hindi naaabot ang pinakamalalim na bahagi ng pangangailangan ng tao. Ayon sa tala ng Banal na Kasulatan, sa ganitong panahong tama at takda, isinugo ng Diyos ang Kanyang Anak. At ginanap ni Jesus ang Kanyang misyon sa sangkatauhan sa tama at takdang panahong itinakda ng Diyos.

Application:

 • Sa tama at takdang panahon ng ating buhay, dumating Siya at tayo’y nakakilala sa Kanya.
 • Hindi Siya maaga sa panahon, at lalong hindi Siya nahuli, dumating Siya sa ating mga buhay sa angkop at tamang panahon. Purihin ang Diyos!
 • Sa Kapaskuhang ito, alalahanin natin ang unang Pasko. Naganap ito sa tama at angkop na panahon.
 • Dahilan sa unang Pasko, tayo’y nabiyayaan ng Mabuting Balita ng kaligtasan!
 • Alalahanin din natin na ang Panginoon, pagkatapos  na Siya’y umakyat sa langit ay nag-iwan ng dakilang pangako na Siya’y muling babalik sa takdang panahon (Juan 14:1-3).
 • Sa bawat pakikiharap natin sa araw-araw nating buhay, ang kahabagan, pag-ibig at katapatan ng Diyos ay ayon din sa perfect timing (Panaghoy 3:21-23).

B. ANG PANGINOON AY DUMATING TAGLAY ANG MAHALAGANG PLANO (PERFECT PLAN) v. 4b.

“…Isinugo ng Diyos ang Kanyang Anak, ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa
ilalim ng Kautusan.” Sa pagsasabing ito ng Apostol ay layunin niya na alisin sa isip ng mga taga-Galacia ang mga maling impresyon na inilagay ng mga maling tagapagturo (Judaizers), na ang Kautusan ay lubhang mahalaga sa kaligtasan, na inilalagay ang ginawa ni Jesus na pagtutubos bilang ikalawa lamang sa kahalagahan.

Isinugo ng Diyos ang Kanyang Anak na si Jesus, at sa pamamagitan nito, ang mga tao ay
natubos sa kasalanan at lumaya sa matinding pagka-alipin sa tanikala ng Kautusan. Ito ang mensahe ng unang Pasko. Ito ang dakila, napakahalaga at perpektong plano ng Diyos sa sanlibutan.

Application:

 • Tulad ng mga taga-Galacia na alipin ng kautusan dahilan sa maling aral, tayo man din ay alipin ng iba’t-ibang kaisipan at alalahanin na nagpapahirap sa atin at nakapagpapakulimlim sa ating pananampalataya. Subalit ang magandang mensahe ng Pasko ay naparito ang Panginoon sa perpektong panahon upang tayo’y palayain sa lahat ng umaalipin sa atin.
 • Naparito Siya sya taglay ang perpektong plano ng pagtutubos sa kasalanan. Purihin ang Diyos sapagkat tayo’y malaya na.
 • Sa Paskong ito, bahagi ng ating pagdiriwang ay ating tuparin ang hinihingi ng Diyosl sa ating nakamit na kalayaan:
  • Huwag nang muling magpasakop sa anumang uri ng pagkaalipin lalo na sa kasalanan (5:1).
  • Panatilihin ang pananampalatayang inihahayag ng pag-ibig (5:6)
  • Layuan ang anumang anyo ng kasamaan (5:13).

C. ANG PANGINOON AY DUMATING LAKIP ANG  DAKILANG PAGSASAKATUPARAN (PERFECT EXECUTION) v. vv. 5-7

Sa mga talatang ito, makikita natin ang perpektong plano ng Diyos na dumating sa perpektong panahon na nagkaroon ng perpektong bunga sa kanyang perpektong pagsasakatuparan. Ito ay batay sa maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa dakilang disenyo ng Diyos. Dalawang salitang Griego ang ginamit ng Biblia patungkol sa pagkakagamit ng salitang “panahon.” Una ay “kairos” na ang kahulugan ay “angkop at magandang pagkakataon,” at ito’y may diwang insidental at hindi sadya ang kaganapan. Bilang isang matalino ay dapat sunggaban at huwag palampasin kapag dumating ang “kairos” sa ating buhay. Ang ikalawa’y “kronos” na dito sa salitang ito kinuha ang salitang “chronology” sa salitang Ingles. Ang diwa nito’y ang maayos at matalinong pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan na may maayos na sequence and progression of events at may sinusundan na matalinong plano. Ang salitang “kronos” ang ginamit sa ating talata na ang ipinapakita dito ay ang maayos, angkop at matalinong disenyo ng Diyos sa mga magaganap. Hindi ginawa ng Diyos na magpasya at magplano nang kara-karaka, sa halip ay isang maayos, matalino at dakilang pagpapasya, pagpaplano at pagsasakatuparan.

Dahilan sa perpektong pagsasatuparan ng perpektong plano ng Diyos, ang mga tao ay:

 • Mula sa pagkailipin ay naging malaya,  kinupkop at ginawang anak ng Diyos.
 • Mula sa kalagayang salat sa lahat ng bagay, ginawang tagapagmana ng Diyos.
 • May dakilang pagbabagong naganap sa buhay at katauhan ng lahat ng tumanggap sa dakila at perpektong plano ng Diyos.

Application:

 • Dati tayo’y mga alipin ng kasalanan patungong sa kapahamakan at kaparusahan subalit ngayo’y taglay natin ang kabaguhan ng buhay at kalagayan dahil sa perpektong plano ng Diyos na dumating sa takda at akmang panahon.
 • Naglalakbay tayo ngayon sa buhay na ito taglay ang pangako ng buhay na walang hanggan bilang mga anak ng Diyos.

Conclusion:

Ang pagparito ng Mesiyas at Tagapagligtas na si Jesus ay ating ipinagdiriwang taun-taon. Naparito Siya sa akma at takdang kapanahunan. Sa kanyang unang pagparito, ang lahat ng mga taong nakadaupang-palad ng dakilang pangyayaring ito ay nagsanhi ng dakilang pagbabago sa buhay. Sina Maria at Jose, ang mga pastol sa parang, ang tatlong Mago at iba pa ay humarap sa panibagong buhay na taglay ang pag-asa, kagalakan, kapayapaan at  pananampalataya pagkatapos makabahagi ng dakilang pangyayaring ito.

Huwag nating hayaan na ang ating pagdiriwang ay nasa level lamang ng panlupa at materyal na kasiyahan. Maranasan nawa natin ang pagbabagong ito sa ating buhay!

written by Rev. Jimmy Pante
used by IEMELIF pastors during the 2008 Simbang-Gabi

Advertisements

Written by D1N

August 26, 2009 at 12:09 am

Posted in sermon

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: