IEMELIF District 1 North

Ang Pagtugon ng mga Pastol: Isang Modelo

leave a comment »

(Part 2 of the 2008 Simbang-Gabi Sermon Series)

Date: December 17

Preaching Idea: Ang wastong pagdiriwang ng Kapaskuhan ay nakasentro kay Jesus – ang Cristo ng Pasko!

Text: Lucas 2:1-20

1 – Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan.
2 – Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria
3 – At nagsisiparoon ang lahat upang sila’y mangatala, bawa’t isa sa kaniyang sariling bayan.
4 – At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi’y Bet-lehem, sapagka’t siya’y sa angkan at sa lahi ni David:)
5 – Upang patala siya pati ni Maria, na magaasawa sa kaniya, na kasalukuyang kagampan.
6 – At nangyari, samantalang sila’y nangaroroon, at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak.
7 – At kaniyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalake; at ito’y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagka’t wala nang lugar para sa kanila sa tuluyan.
8 –  At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan.
9 –  At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at sila’y totoong nangatakot.
10 – At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka’t narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan.
11 – Sapagka’t ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon.
12 – At ito ang sa inyo’y magiging pinakatanda: Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban.
13 – At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri sa Dios, at nangagsasabi,
14 – Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.
15 – At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasa langit, ang mga pastor ay nangagsangusapan. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin ito nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon.
16 – At sila’y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban.
17 – At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito.
18 – At lahat ng nangakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor.
19 – Datapuwa’t iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang puso.
20 – At nangagbalik ang mga pastor, na niluluwalhati at pinupuri ang Dios dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita, ayon sa sinabi sa kanila.

Introduction:

Ang mga pastol noong panahong ipanganak ang ating Panginoong Jesus ay hindi katanggap-tanggap sa tinatawag na “respectable circles.” Napakababa ng kanilang kalagayan sa lipunan. Sila ay mga taong walang pinag-aralan, maralita at napakapayak ang pananaw sa buhay, at sa malimit na pagkakataon ay mga anyong gusgusin at mababaho. Bukod sa sila’y nabubuhay sa karalitaan, sila ay tigib ng pagkatakot sa tuwi-tuwina sapagkat sila’y sentro ng paghihinala ng mga may kapangyarihan sa anumang kasamaang nagaganap sa paligid, idagdag pa dito ang napakataas na buwis na ipinapataw sa kanila ni Haring Herodes. Ang isang kabataan na may mataas na pangarap sa buhay ay hindi magkakaisip na tumahak sa landas ng mga pastol noong panahong yaon. At ang isang kabataan na may mataas na pangarap subalit walang kakayanan sa kabuhayan ay nagpapastol na lang kahit hindi lubos niyang nais ang gawaing ito.

Subalit purihin ang Panginoon sapagkat ang Kanyang pamantayan ay iba sa pamantayan ng sanlibutan. Bagaman ang mga pastol ay mga aba, sila’y popular sa mga Judio sapagkat sila’y masisipag at dedikado sa kanilang gawain na maging sa gabi ay buong tiyagang nagbabantay sa mga kawan. Karaniwan na rin sa kanila ang handang magtaya ng buhay upang pangalagaan ang kawan laban sa mababangis na hayop. May malulusog at magagandang tupa na nagagamit sa pag-aalay ng mga saserdote sa templo dahilan sa kanilang kasipagan at dedikasyon.

Matutunghayan natin sa Banal na Kasulatan na ang mga taong mabababa, walang karunungan sa standard ng mundo, at mga taong “insignificant” ay mga taong special sa paningin ng Diyos. Nang ang Panginoon ay nabuhay na muli, niloob Niya na ang unang makasaksi nito ay isang babaing isinusuka ng lipunan dahilan sa maruming pamumuhay, si Maria Magdalena. Nang Siya’y magpasimulang gumanap ng Kanyang misyon sa daigdig, ang Kanyang pinili ay mga “uneducated” na mangingisda at mga ordinaryong tao sa paligid ng dagat ng Galilea. Bukod kay Maria at Jose, ang mga unang tao na nakakita sa sanggol sa sabsaban ay ang mga abang pastol sa parang.

Isang matahimik na gabi, habang ang mga tao ay nahihimlay at mahimbing sa pagtulog, isang dakilang pangyayari ang nagpabago sa buhay ng mga pastol sa parang. Nagambala ang masarap na pagtulog ng mga pastol, nagliwanag ang buong paligid at sila’y binati ng isang anghel. Ang ibinalita ng anghel sa kanila ay nagsanhi ng pananabik sa kanilang puso at nagbunsod sa kanila upang sila’y mag-usap at dali-daling tumungo sa dakong sinabi ng anghel. At doon ay kanilang nasumpungan ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban.

Transitional Statement:

Sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, ating tingnan ang halimbawang ipinakita ng mga pastol sa Bethlehem, ang kanilang ginawa, sinabi at pinaniwalaan noong unang Pasko na kanilang naranasan…

A. They Passionately talked about Jesus, the Messiah (Buong Galak Na Pinag-usapan si Jesus) v. 15.

 • Kalaliman pa ng gabi, nang sila’y lisanin ng anghel, mahabang oras ang dapat pa nilang igugol sa pagtulog subalit buong pananabik nilang ginugol ang natitirang oras sa pag-uusap tungkol sa isinilang na Mesiyas.
 • At buong pagkakaisang nagkasundo na puntahan ang dakong kinalalagyan ng isinilang na Tagapagligtas.

Application:

 • Ang isang lalaking malalim ang pag-ibig sa babaing minamahal ay walang pagkasawang sabihin at ikuwento ang lahat tungkol dito. Ganoon pa ba tayo ka-excited sa pag-uusap tungkol sa ating Panginoon?
 • Lubhang kailangan ang matalinong pagpa-plano sa buhay at maging sa Iglesia. Subalit naisama ba natin sa ating pag-uusap at pagpa-plano ang mga prinsipyo at pamamaraan ng ating Panginoon?
 • Hindi masama na  gawing magara at bongga ang pagdiriwang ng Pasko. Subalit baka ang kaabalahan natin ay ma-focus sa Christmas tree, Christmas Party, Christmas programs, exchange gifts, kay Santa Claus, outings and picnics; at ang ating Panginoong Jesus na Siyang birthday celebrant at dapat na sentro ng pagdiriwang ay naroon sa isang sulok sa ilalim ng Christmas tree na isang dekorasyon lamang ng okasyon.
 • Napag-uusapan ba natin si Jesus sa ating pagdiriwang ng Pasko… o tayo’y lubhang abala sa napakadaming activities and programs at the expense of the true meaning of celebrating Christmas?

Bakit buong kagalakan at pananabik na pinag-uusapan ng mga pastol ang Mesiyas?
1. Ang kapanganakan ni Jesus ay Mabuting Balita na maghahatid ng kagalakan (v. 10).

 • Ang Mesiyas ang kanilang pag-asa sa gitna ng kanilang buhay na tila wala nang pag-asa.
 • Ang daigdig na ating ginagalawan ngayon ay larawan ng kawalan ng pag-asa.
 • Tulad ng mga pastol, ang Mabuting Balita ay nagsanhi sa atin ng kagalakan at pag-asa. Buong husay at dedikasyon natin na ito’y ipahayag sa lahat !

2. Ang ipanganganak ay Tagapagligtas (v. 11).

 • Ang sanggol na ibinalita ng anghel ay ang Mesiyas na matagal na nilang hinihintay. Ito ang magpapalaya sa kanila sa pagkaalipin at kadustaan.
 • Ang Panginoong Jesus ang tanging Tagapagligtas ng sangkatauhan.  Siya’y itampok natin sa pagdiriwang ng Kapaskuhan.

B. They Promptly Responded to the Message (May Pagmamadaling Tumugon sa Mensahe) v. 16.

 • Nang kanilang marinig ang mensahe ng anghel, walang inaksayang panahon, dali-dali at buong pagkakaisang sila’y nagtungo sa dakong tinuran ng anghel.
 • Sapagkat malalim pa ang gabi nang sila’y lisanin ng anghel, maaari pa silang magpasya na kinabukasan na sila lumakad, at ito’y pasyang katanggap-tanggap. Subalit para sa kanila, ngayon ang tamang panahon, hindi bukas.

Application:

 • Ang karaniwang sakit ng mga Cristiano ayon sa obserbasyon ng marami ay “procrastination.” Sa Tagalog ay pagpapaliban sa ibang araw ng isang importanteng gawain. Ang kahulugan ng “procrastination” ay “putting off for tomorrow what you can do for today.” Ito ay lubhang mapanganib sapagkat ang pagpapaliban ng isang mahalagang gawain lalo na ang pagpapahayag ng Mabuting Balita ay maaaring katumbas ng pagkapahamak ng isa o higit pang kaluluwa sa impiyerno.
 • Kung mayroong isang mahalagang bagay na ipinapagawa sa atin ang Panginoon, handa ba tayong ilagay ito sa unahan ng listahan ng ating mga priorities?
 • Kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon sa “full-time ministerial service,” handa ka bang tumulad sa mga pastol sa parang na dagli at walang atubili ang pagtugon?

C. They Powerfully Proclaimed the Message (May Kapangyarihang Ipinahayag ang Mensahe) vv. 17-18.

 • Nang kanilang marinig ang mensahe, buong tapang,  galak at may kapangyahirang ipinahayag sa lahat ng kanilang nakadaupang-palad ang Mabuting Balita ng kapanganakan ng Tagapagligtas.

Application:

 • Tuwing Pasko ay inaawit natin ang “Joy to the world, the Lord is come, let earth receive her King!” Subalit ito’y nananatiling awit lamang na karaniwang ginagamit sa caroling. Kailan natin ipinangaral sa mga tao, tulad ng mga pastol sa parang, na ang Hari, Panginoon, at Tagapagligtas ay si Jesus !
 • Sa aklat na may pamagat na “I’d Love to Tell The World: The Challenge of Missions,” ang may-akda ay nag-suggest ng tatlong paraan upang ang Ebanghelyo ay maibahagi natin nang buong husay:
  • Step Out!
   • Lumabas tayo sa ating mga “comfort zones” at magmasid sa paligid. Madaming tao ang patungo sa kapahamakan. Tulad ni Jesus na nanangis nang makita ang napakaraming taong naglalakad at papunta sa kanilang kapahamakan, ituring natin ang mga taong ito na ating “mission field” at magkaroon tayo ng “missionary burden” sa kanila.
  • Reach Out!
   • Abutin ang mga taong ito sa pamamagitan ng halimbawa ng ating Panginoon na ang diwa ay “incarnational ministry.” Puntahan at abutin, at hangga’t maaari ay mamuhay na kasama nila.
  • Speak Out for Christ!
   • Ipangaral at ipatotoo si Cristo sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. Bukod sa pangangaral, ang modeling ay mahalaga. Ibig sabihin, dapat makita sa buhay ang katotohanan ng Ebanghelyo, lalo na ang mga tagapangaral. Ang wika ni John C. Thiesen, “the preacher’s most effective preaching is his changed life!

D. They Praisefully Returned, Transformed By The Encounter with The Messiah (May Pagpupuring Nagbalik, At May Pagbabagong Naganap sa Buhay) v. 20.

 • Sa pangyayaring ito, ay napuspos ng kagalakan at pagpupuri ang puso ng mga pastol.
 • Nagbalik sa normal na takbo ng pamumuhay bilang mga pastol sa parang subalit may significant na pagbabago sa kanilang damdamin, pananaw sa buhay at sa buong pagkatao.
 • Maralita pa rin sila, mga aba sa lipunan, at marurungis na pastol, subalit hindi na sila matatakutin tulad ng dati, wala na ang umaaliping pangamba sa puso sapagkat napuspos sila ng kaluwalhatian ng presensya ng Diyos. Napalitan ito ng kagalakan.
 • Mula sa kabalisan at pangamba dulot ng kahirapan at kaapihan, napalitan ito ng kapayapaan at pag-asa.

Application:

 • May pagbabago bang naganap sa ating buhay nang magkaroon tayo ng engkuwentro sa Panginoon?
 • Taglay pa rin ba natin ang kagalakan at pag-asa dulot ng engkuwentrong ito?
 • Puspos ba tayo ng pag-asa sa Panginoon bagaman ang nangyayari sa paligid ay sapat para magsanhi sa ating ng kabalisahan?

Conclusion:

Natanggap natin ang mensahe ng Mabuting Balita ng kaligtasan isang pagkakataon sa ating buhay. Ito ang naging dahilan upang tayo ay maligtas nang tayo ay sumampalataya dito. Tulad ng halimbawang iniwan ng mga pastol sa parang, ibalita natin ito sa lahat nang may kagalakan, nang may urgency o pagmamadali sapagkat hindi natin hawak ang panahon, nang may kapangyarihan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, at taglay ang pusong nagpupuri sa Diyos.

Isama natin ito sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan!

written by Rev. Jimmy Pante
used
by IEMELIF pastors during the 2008 Simbang-Gabi

Advertisements

Written by D1N

August 25, 2009 at 11:49 pm

Posted in sermon

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: