IEMELIF District 1 North

Faith Must Express Itself In Love

leave a comment »

Galatians 5:6

Ang ikalimang kabanata ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ay nagbibigay-diin na tayo ay tunay na pinalaya na ni Cristo. Nais ni Apostol Pablo na ipaunawa sa mga taga-Galacia na dapat nilang tamasahin ang biyaya ng kalayaang ito at huwag na sila mulang magpaalipin pa. Ang ibig sabihin ay huwag nilang hayaan na sila’y muling magpailalim sa mabibigat na hinihingi ng pagsunod sa Kautusan at pagpapailalim sa mga tradisyon at mga ginawa ng mga tao na pamantayan ng buhay na hindi umaayon sa prinsipyo ng Diyos. Ang kalayaang ito ay batay sa malalim na kaugnayan ng tao sa Panginoong Jesucristo at sa pag-ibig sa kapwa mananampalataya bilang sambahayan ng Diyos. Itinuturo din ni Pablo na ang pananampalataya ang pinapuso at pinakasentro ng mensahe ng Ebanghelyo, at labas sa pananampalataya kay Cristo ay buhay na tigib ng pagkaalipin sa kasalanan, sa laman, at sa Diablo.

Sinasabi din ni Apostol Pablo na ang pananampalataya ay dapat na mahayag sa buhay ng bawat isa. Ito ay pinatotohanan  ni Apostol Santiago na ang pananampalataya kapag hindi nahahayag sa pamamagitan ng mabubuting gawa, ito ay pananampalatayang patay (James 2:17-18). Isang mabisa at kaaya-ayang ekspresyon ng pananampalataya ay ang pag-ibig. Bakit ang pag-ibig  ay mabisang kapahayagan ng pananampalataya?

  • Sapagkat una sa lahat, ang pananampalatayang nagpawalang-sala sa makasalanan ay nag-operate sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito’y kaloob ng Diyos sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin (Eph. 2:8).
  • Sapagkat ang pag-ibig ay maliwanag na pagkakakilanlan na tayo ay sumasampalataya at umiibig sa Diyos (1 Juan 4:7-10).
  • Ang pag-ibig ang katuparan ng Kautusan (Roma 13:10). Ang kabiguan ng pagsunod sa Kautusan na maihayag, sa pamamagitan ng pag-ibig, ito’y naihayag dili iba’t ang kalayaan, ang maayos na kaugnayan sa bawat isa, at ang makahulugang buhay na kalakip si Cristo.

Isang Katolikong teologo sa pangalang Hans Kung ang nagsabi ng ganito, “To be available for others to exist for others, to live in selfish love is the only way to realize freedom. Since faith expresses itself through love, you can check the health of your faith by your love for one another.”

Mga Tanong sa Pagbubulay:

  1. Nakikita ba sa aking buhay sa araw-araw ang ekspresyon ng aking pananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig?
  2. Ang pag-ibig bang ito na aking naipapakita ay nakasalig sa pag-ibig ko kay Cristo?
  3. May paglago ba sa araw-araw ang aking pananampalataya at pag-ibig?

written by Rev. Jimmy Pante
used at the 2009 IEMELIF Workers’ Spiritual Retreat
27-29 May 2009, Phil. Baptist Theological Seminary, Baguio City

Advertisements

Written by D1N

August 17, 2009 at 9:42 pm

Posted in meditation

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: