IEMELIF District 1 North

Fulfilling God’s Purpose Requires Faith

leave a comment »

Hebrews 11:1

Ang isa sa ating mga hangarin sa buhay bilang mananampalataya ay mabigyang kaluguran ang ating Panginoon. Ang isa sa mga paraan upang maipakita  ang bagay na ito ay ang ating matibay at malalim na pananampalataya sa Kanya  maging sa harap ng anumang pamamaraan ng Kanyang pagsasakatuparan ng Kanyang layunin sa ating buhay. Ang ika-11 kabanata ng aklat ng Hebreo ay isang klasikong kabanata tungkol sa kung ano ang pananampalataya at ang mga katangian nito. Maliwanag na binabanggit dito na kung walang pananampalataya, kailanman ay di natin mabibigyan ng kaluguran ang Diyos (11:6).

May dakilang layunin ang Diyos sa buhay ng bawat isa at ito ay Kanyang isinasakatuparan sa iba’t-ibang kaparaanan. Kung minsan, ang paraan ng Diyos ay taliwas sa ating nais at inaasahan, at kung minsan ay pamamaraan na nagdudulot sa ating ng sakit ng damdamin at pagdurusa. Sa ganitong mga pagkakataon, ay may pangangailangan na umiral sa malalim na level ang ating pananampalataya upang ating maunawaan na anuman ang Kanyang pamamaraan sa pagtupad sa Kanyang dakilang layunin sa ating buhay, ito ay para sa ating ikabubuti sapagkat mahal Niya tayo (Roma 8:28). Samakatuwid, nararapat na ang bawat tapat na anak ng Diyos ay lumalakad sa pananampalataya (2 Corinto 5:7).

Anong katangian ng pananampalataya ang binabanggit ng ating talata?

  • Pagtitiwala Sa Mga Bagay Na Di Nakikita

Ang pananampalatayang binabanggit dito ay kinapapalooban ng malalim at solidong pundasyon ng maka-Diyos na katiyakan sa kasalukuyan ng mga magaganap sa hinaharap na di pa natin nakikita. Ang tunay na pananampalataya ay hindi bumabatay sa mga nakikita at nahihipong ebidensya, sa halip, ito ay nakasalig sa maka-Diyos na katiyakan bunga ng ating malalim na kaugnayan sa Diyos.

  • Pagsunod Nang Taos Sa Puso Kahit Hindi Maunawaan Ang Pamamaraan Ng Diyos

Si Abraham ang magandang halimbawa ng taos-pusong pagsunod kahit hindi maunawaan ang pamamaraan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, pararamihin ko ang lahi mo at ito’y natupad sa kabila ng edad ni Sarah. Subalit isang araw, ang sabi ng Diyos ay ihandog mo si Isaac sa akin. Ang pangako at utos ng Diyos ay magkasalungat sa pamantayan ng kaisipang-pantao. Subalit sumunod si Abraham, at dahil dito’y pinarangalan siya ng Diyos.

  • Pagpapasalamat sa Diyos Kahit Hindi Pa Natatanggap ang Tugon Mula Sa Kanya

Ang pananampalataya ay hindi pagtitiwala na may magagawa ang Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala na ginagawa na ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin at Kanyang igagawad at ipagkakaloob ito sa atin ayon sa Kanyang takdang kapanahunan.

Mga Tanong Sa Pagbubulay:

  1. Ako ba ay tunay na lumalakad sa pananampalataya?
  2. May kahandaan ba akong sumunod sa Diyos kahit hindi ko maunawaan ang nagaganap sa aking buhay?
  3. Ako ba’y nagtitiwala sa Diyos batay sa mga bagay na aking nakikita o sa mga bagay na darating pa lamang?

written by Rev. Jimmy Pante
used at the 2009 IEMELIF Workers’ Spiritual Retreat
27-29 May 2009, Phil. Baptist Theological Seminary, Baguio City

Advertisements

Written by D1N

August 16, 2009 at 9:30 pm

Posted in meditation

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: